Kunst og håndverk som et utgangspunkt for tverrfaglig undervisning for grunnskolelærere

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteravhandlingen retter fokuset mot grunnskolelæreres egne ord om hvilken innvirkning deres utdanning innen faget Kunst og håndverk har på deres bruk av tverrfaglig undervisning. Med Ludvigsenutvalget i 2015 og Stortingsmelding 28 i 2016 er det blitt et større fokus på dybdelæring så vel som tverrfaglige tema i skolen. Med Reflexive methodology som vitenskapsteoretisk ståsted ønsker jeg å reflektere og drøfte mulighetene Kunst og håndverk kan by på i en tverrfaglig sammenheng sett opp mot anerkjente teorier. Med dette som utgangspunkt har jeg formulert følgende problemstilling: Hva sier grunnskolelærere med fordypning i Kunst og håndverk om mulighetene for tverrfaglig undervisning med Kunst og håndverk som regifag, og hvordan mener de at deres egen utdanning i faget kan være et grunnlag for tverrfaglig undervisning? For å få undersøke og drøfte dette ser jeg på John Deweys learning by doing og Richard Sennetts definisjoner av the craftsman og craftsmanship. Gjennom bruk av kvalitativ metode bestående av intervjuer med fire lærere i grunnskolen i Oslo og Akershus, drøfter jeg hvordan disse teoriene har en forbindelse til dagens skole og kan fungere som et hjelpemiddel til å gjennomføre tverrfaglig undervisning med Kunst og håndverk som regifag. Avhandlingens tverrfaglige tematikk er eksemplifisert med et tverrfaglig undervisningsopplegg presentert i utstillingsform.
This Master Thesis focuses on what primary school teachers can tell me about their own education within Art and craft and how this may have an impact on interdisciplinary education. With Lundvigsen-utvalget in 2015 and Stortingsmelding 28 in 2016 there has become a larger focus on in-depth learning as well as interdisciplinary subjects in schools. With reflexive methodology as a scientific position of research I wish to reflect and discuss the possibilities Art and craft can offer in a interdisciplinary setting and compare this to well known theories. With this as my starting point I have conducted the following thesis: What do teachers with a specialization in Art and craft say about the possibilities for interdisciplinary education with Art and craft as the guiding subject and how can, in their opinion, their own education in this subject be a foundation for interdisciplinary education? To be able to answer this I will look at the work of John Dewey and his learning by doing and Richard Sennetts definitions of the craftsman and craftsmanship. Through the use of a qualitative method consisting of four interviews I will shed some light on how these theories have a connection to todays school system and that they can act as an aid to implement interdisciplinary education with Art and craft as the guiding subject. The interdisciplinary theme of this thesis will be illustrated with an interdisciplinary learning resource presented in exhibition form.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5789