Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Tidsskrift for velferdsforskning;18(2)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

artikkelen drøftes hvordan barnevernsarbeidere bruker kulturelle forklaringer for å forstå minoritetsetniske barn og foreldres situasjon. Dette definerer vi som kulturalisering, en prosess der gitte situasjoner, problemer eller annerledeshet fortolkes, og påvirker handling på grunnlag av generaliserte kulturelle frtolkninger framfor komplekse individuelle, sosiale eller politiske forhold. I artikkelen pekes det i tillegg til dette også på hvordan kulturalisering vil kunne tilsløre sosiale problemer og usynliggjøre hvordan strukturelle og institusjonelle mekanismer kan føre til annengjøring og diskriminering. Artikkelens empiriske utgangspunkt er kasus, beskrevet av barnevernsarbeidere som var deltakere i videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv, gjennomført første gang i 2008 ved fire høgskoler i Norge, som et ledd i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3188