Kroppsbildet til flyktninger i Vest-Sahara relatert til prevalens av overvekt og fedme blant kvinner og menn

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Kroppsbildet er retningsgivende for preferert kroppsvekt. Blant de kvinnelige flyktningene i Vest-Sahara har det blitt rapportert høye nivåer overvekt i tidligere studier. Tidligere studier har også indikert at overvekt foretrekkes, blant lignende folkegrupper og kan representere et kroppsideal. Det mangler imidlertid informasjon om prevalensen overvekt blant menn, samt hvilket kroppsideal som gjelder for de saharawiske flyktningene. Målsetting: Hovedmålsettingen var å studere prevalensen av overvekt og fedme blant de saharawiske flyktningene og deres kroppsbilde. Metode: Det ble gjennomført en tverrsnittsundersøkelse på flyktningene, der 355 deltakere ; 180 kvinner og 175 menn (18 år+), ble inkludert. Målinger av antropometri og langtidsblodsukker ble gjennomført, for å avdekke prevalensen av overvekt, samt risikofaktorer ved metabolsk syndrom. Selvrapporterte risikofaktorer ble også kartlagt. Kroppsbildet ble undersøkt, ved at en figurskala ble anvendt. Persipert og preferert kroppsform, samt preferert kroppsform for det motsatte kjønn ble kartlagt. Vekthistorie ble sammenlignet på tvers av deltakere tilhørende ulike KMI-kategorier, for å avdekke vektpreferanser. Resultater: For hele utvalget indikerte KMI en prevalens av overvekt og fedme på 45%. Forskjeller på tvers av kjønn ble avdekket, der kvinnene hadde høyere andel enn menn (61% og 25% henholdsvis). Samme tendens kunne de andre antropometriske målingene indikere. Hypertensjon var den hyppigste selvrapporterte parameteren for metabolsk syndrom der en andel på 8% rapporterte at de hadde tilstanden. Kroppsbildet til flyktningene var ulikt med hensyn til kjønn. Flest kvinner hadde korrekt kroppsbilde og flest menn rapporterte ukorrekt kroppsbilde. For flyktningene som helhet hadde majoriteten positivt kroppsbilde. Flest hadde også en egen preferanse for en overvektig kroppsform, så vel som for det motsatte kjønn. Veksthistorien varierte på tvers av KMI, der deltakere tilhørende KMI-kategoriene overvekt og fedme rapporterte flest forsøk på vektnedgang. Konklusjon: De kvinnelige flyktningene hadde høy andel overvekt og fedme. Parallelt var kroppsbildet til flyktningene knyttet til et overvektig kroppsideal

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2641