Kreftpasienters barrierer mot smertebehandling

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Sykepleien Forskning;5 (4)

Publisher

Norsk Sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn: Ulike faktorer hos helsepersonell, pasienten selv eller i rammefaktorene kan forklare mangelfull smertelindring hos kreftpasienter. Hos pasientene kan barrierer for optimal smertebehandling være tilbakeholdenhet med å rapportere smerte og å følge anbefalte smerteregimer. Dette kan forklares med feiloppfatninger, misforståelser eller manglende kunnskap om smerte og smertebehandling. For eksempel redsel for avhengighet, toleranse og bivirkninger eller at smerte er en uunngåelig del av sykdommen. Hensikt: Å beskrive pasientrelaterte barrierer i forhold til smerte og smertebehandling i et utvalg av norske kreftpasienter. Og undersøke om barrierer for smertebehandling påvirker pasientenes smerteintensitet og smertens påvirkning på funksjon. Metode: Studien er en beskrivende tverrsnittsundersøkelse med 217 polikliniske kreftpasienter som har smerter og/eller bruker smertestillende medikamenter hvor barriere mot smerte og smertebehandling undersøkes ved hjelp av barriereskjema (NBQ–II). Hovedresultat: De spørsmål som reflekterer de høyeste barrierene for smertebehandling er spørsmål om avhengighet, toleranse, monitorere symptomer i forhold til egen helsetilstand, nye smerter og redsel for enkelte bivirkninger som døsighet. Konklusjon: Polikliniske kreftpasienter rapporterer en del barrierer for smertebehandling og må kanskje få en mer individualisert informasjon om smerte og smertebehandling for å bedre smertebehandlingen.
Background: Numerous professional, patient, and system barriers contribute to the under-treatment of pain in cancer patients. Patients may, for example, be reluctant to report pain and to use available analgesics. This reluctance is often based on erroneous beliefs or misconceptions about pain and pain medication and includes factors such as fears of addiction and tolerance, fear of side-effects, and a belief that pain is an inevitable component of the disease. Objectives: To investigate patient-related barriers to pain management in a sample of outpatients with cancer and investigate whether barriers influence patients pain intensity and pain interference with function. Method: The study is a cross-sectional descriptive study with a convenient sample of 217 cancer patients self-reporting pain and/or using analgesics assessing barriers to pain and pain management using the Norwegian version of the Barriers Questionnaire (NBQ–II). Results: Questions reflecting the highest barriers were concerns about addiction, tolerance and about the pain-medications’ ability to prevent knowledge about new pain and changes in their health. With regard to side-effects of pain medication, the highest reported level on NBQ–II was on the items concerning drowsiness. Conclusion: Out-patients with cancer still have barriers to pain management and may need more individualized information and follow-up by health personnel in order to enhance pain management. Keyword: cancer pain, patients’ barriers, pain management, outpatients

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/668