Kreativitet i hverdagen - En kvalitativ studie av kreative aktiviteter i hverdagen til unge eldre

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven retter oppmerksomheten mot mulighetene som ligger i bruk av kreative aktiviteter som en del av den gode aldringen. Eldre i dag er friskere, mer resurssterke og vil leve lenger enn eldregenerasjonene før. Dette innebærer et hav av muligheter for samfunnet, samtidig som det krever endringer innen blant annet eldrepolitikken. En personlig interesse for at bruk av kreativitet, i større grad enn i dag, kan være en del av forebyggende sosialfaglig arbeid med eldre, er bakgrunnen for denne oppgaven. Oppgaven tar for seg betydningen av kreativitet i hverdagen til fem unge eldre. Med kvalitative intervjuer og portrettering som metode, forsøker oppgaven å svare på følgende forskningsspørsmål: Hvilke kreative aktiviteter opptar unge eldre? Hva oppleves som viktig med disse aktivitetene? Hvordan kan denne kunnskapen bidra til utviklingen av dagens eldresentre? De teoretiske perspektivene som er brukt i oppgaven, er med på å belyse hvordan forståelsen av aldring kan påvirke synet på eldre og deres behov i samfunnet. Ved å knytte informantenes fortellinger til teorier som tar for seg aktivitet som en del av aldring, håper jeg å bidra spesielt til å øke forståelsen av mulighetene ved kreative aktiviteter i hverdagen etter endt arbeidsliv. Analysen er delt i fire kapitler som tar for seg følgende temaer: overgangen til pensjonisttilværelsen; kreativitet i den nye hverdagen; å binde seg i den nye hverdagen; og seniorsentre for unge eldre. Gjennom fortellingene til informantene mine, kommer det fram at et mangfold av kreative aktiviteter opptar unge eldre. De er opptatt av aktiviteter av skapende art, som strikking, tekstskriving og maling; underholdende aktiviteter, som korsang og revy; og opplevelse av andres kreativitet, for eksempel gjennom opera, kunstutstillinger og teater. Betydningen disse aktivitetene har i hverdagen er mange; noen utvikler sitt talent og sine ferdigheter gjennom kreativitet, noen vektlegger underholdning av andre og noen bruker kreativitet i forbindelse med stressmestring i hverdagen. Fordi eldre trolig er den mest heterogene gruppen i samfunnet, er behovet for mangfoldig tilbud tydelig. I tillegg kommer viktigheten av aktivitetenes kvalitet og tilgjengelighet fram gjennom fortellingene til informantene mine.
This thesis is a result of a personal interest in the use of creativity as a part of preventive social work, focusing on the possibilities in the use of creative activities as a part of successful ageing. Elderly today are healthier, more resourceful and will live longer than earlier generations. This involves a sea of opportunity for society, but it also demands a change in the Public Policy for elderly. Through qualitative interviews with five older adults, the thesis examines the significance of creativity in everyday life through the following research questions: What kind of creative activities are older adults interested in? What is important about these activities? How can this knowledge contribute to the development of today's senior centres? The theoretical perspectives used in this thesis are meant to shed light on how the understanding of ageing can affect the way we think of elderly and their needs in society. Through introducing theories that deal with activity as a part of ageing, and through the stories of my interview subjects, I hope to increase understanding of the many possibilities creative activities offer to the daily life of a pensioner. The analysis is divided into four chapters that cover the following topics: experiences with retirement; creativity in daily life; commitment to serious leisure; and senior centres for older adults. This study finds that older adults fill their days with a diversity of creative activities. They are interested in creative cultural activities such as knitting, writing, painting, singing and cabaret, and receptive cultural activities such as opera, art exhibitions and theatre. The participants variously used creativity as a way to develop their talent and skills, entertain others, or deal with everyday stress. Because elderly are, assumably, the most diverse group in society, there is also a need for a variety of creative activities offered to this age group. In addition to the variety, my interview subjects underline the importance of quality and accessibility of creative activities offered through senior centres.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2765