Kostholdsundersøkelse blant to år gamle norsk-irakiske og norsk-somaliske barn: InnBaKost

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

metodiske utfordringer har barn med innvandrerbakgrunn blitt ekskludert fra disse undersøkelsene. Det finnes derfor lite kunnskap om hva denne gruppen spiser. På bakgrunn av dette ble «Ernæring og helse blant barn med innvandringsbakgrunn», InnBaKost prosjektet igangsatt i 2012. Denne masteroppgavens målsettinger var å kartlegge og vurdere kostholdet til norsk-irakiske og norsk-somaliske barn på 2 år, og undersøke hvorvidt sosioøkonomiske og demografiske variabler påvirket barnas kosthold. Metode: Mødre som hadde bakgrunn fra Irak eller Somalia og hadde barn på 2 år ble rekruttert ved bekvemmelighetsutvalg. To 24-timerskostintervju ble gjennomført av feltarbeidere, i henhold til protokollen og et spørreskjema kartla bakgrunnsvariabler. Kostberegningssystem ble brukt for næringsberegning av data. Bakgrunnsvariabler ble lagt inn i SPSS og ikke-parametriske tester ble utført i SPSS. Resultater: 67 mødre/barn deltok i studien, 22 med bakgrunn fra Somalia og 45 med bakgrunn fra Irak. Median inntaket av mettet fett var >10 E % i begge gruppene. Kostinntaket av jern og vitamin D var lavt i begge gruppene, og henholdsvis 63% og 48% hadde et inntak som ikke var i tråd med 75% av det anbefalte daglige inntaket. De norsk-irakiske barna hadde et for lavt inntak av kalsium (75 % av anbefalingen). Førtien prosent norsk-somaliske og 18% norsk-irakiske hadde et inntak >500 gram melk per dag. Konklusjon: De norsk-irakiske og norsk-somaliske barna hadde et kosthold som var i tråd med de fleste anbefalinger for makro- og mikronæringsstoffer, og de inntok matvarer fra de fleste matvaregruppene. Inntaket av mettet fett var for høyt og fettsyresammensetning var ugunstig. Inntaket av vitamin D og jern var for lavt.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2860