Kosthold og matsikkerhet blant asylsøkere på asylmottak i Norge

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAEH;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Abstract

Bakgrunn: Studier viser at asylsøkere i asylmottak spiser ensidig og er matusikre. Manglende matlagingskunnskap, dårlig økonomi og språkvanskeligheter kan føre til matusikkerhet og en økning i bruk av billig og usunn mat. Kosthold og matsikkerhet er vanligvis ikke gjennomgående temaer i norske studier av opphold i asylmottak. Formålet med denne studien er å undersøke kostholdet og matsikkerheten til asylsøkere på asylmottak i Norge. Utvalg og metode: Et bekvemmelighetsutvalg av 205 asylsøkere fra 18 år og over på åtte ordinære asylmottak i Sørøst-Norge ble intervjuet etter et utarbeidet spørreskjema. Kostholdskvaliteten til asylsøkerne ble vurdert etter dietary diversity score (DDS). En versjon av matsikkerhetskalaen til Radimer/Cornell med ti påstander ble brukt for å måle matsikkerheten til asylsøkerne. Statistiske analyser ble gjort i programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versjon 24.0 (Inc., Chicago, IL, USA). Resultater: Funnene i denne studien viser at asylsøkerne spiser ensidig. Flere kvinner enn menn har et variert kosthold med tilstrekkelig inntak av næringsstoffer, og kvinnene spiser mer frukt og grønt enn mennene. Sju prosent av asylsøkerne rapporterer at de er matsikre og 93 % at de er matusikre, hvor 11 % av asylsøkerne rapporterer matusikkerhet i husholdningen, 78 % hos de voksne i husholdningen og 4 % av asylsøkerne rapporterer sult hos barnet eller barnene i husholdningen. Tjue prosent av småbarnsfamiliene opplever sult blant barna sine. Konklusjon: Asylsøkerne har et lite variert kosthold og opplever stor grad av matusikkerhet. Tiltak som kan bedre mulighetene for å gjøre asylsøkernes kosthold tilstrekkelig variert vil være av stor betydning for å opprettholde god helse. Videre forskning bør undersøke mengden av ulike matvaregrupper som asylsøkere spiser for å få et nøyaktig bilde på ernæringsstatus ved norske asylmottak.
Background: Studies have shown that asylum seekers in reception centres eat monotonous diets and are food insecure. Lack of cooking skills, economic constrains and challenges with language can lead to food insecurity and an increase in the use of cheap and unhealthy food. Few Norwegian studies have investigated dietary intake and food security in asylum reception centres. The aim of this study is to investigate dietary intake and food security among asylum seekers in reception centres in Norway. Method: By convenient sampling, eight ordinary asylum reception centres were selected in the southeastern part of Norway and 205 asylum seekers aged 18 or over answered questions from an interview-based questionnaire. Dietary diversity score (DDS) were used to assess diet quality. Food security were measured by the 10-item version of the Radimer/Cornell Hunger and Food Insecurity Scale. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago IL, USA; Version 24.0) was used for all statistical analyses. Results: The findings of this study show that asylum seekers eat monotonous diets. Women consume more varied, nutrient-rich diets and fruits and vegetables than men. Seven percent of the asylum seekers were classified as food secure and 93 % as food insecure, of whom 11 % as household food insecure, 78 % as adult food insecure and 4 % as child hunger. Among families with children, 20 % experienced child hunger. Conclusion: Asylum seekers do not include enough varied foods in their diet and experience high levels of food insecurity. Initiatives to ameliorate the opportunities to have an adequate diet are of outmost importance to maintain good health. Future research should investigate the amount of food groups asylum seekers eat to get a more accurate picture of the nutritional status in Norwegian reception centres.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6714