Konkurranseutsetting av kommunal revisjon: En analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 - 2012

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Denne masteroppgaven studerer hvordan organisering av kommunal revisjon påvirker revisjonskostnadene i norske kommuner. Norsk offentlig sektor har de siste tiår vært preget av debatten om ny offentlig styring. Kommuneloven fra 1992 åpnet for større frihet for kommunene til selv å organisere og administrere virksomheten. Staten definerte allikevel i stor utstrekning hva kommunene skal gjøre. Fra 1. juli 2004 ble kommune gitt mulighet til å konkurranseutsette kommunal revisjon etter eget tiltak. Den frihet kommunene har fått til selv å organisere sin virksomhet kombinert med et økende antall lovpålagte plikter innenfor kommunenes ansvarsområde har gitt et generelt større fokus på kontrollarbeid. Oppgavens teoretiske rammeverk er transaksjonskostnadsanalyse. Oppgaven er bygget opp av innsamlet datamaterialet fra 224 norske kommuner, i tillegg benyttes data for undersøkelsen til Åge Johnsen mfl. fra 2000, samt data fra Statistisk sentralbyrå. Resultatene fra undersøkelsen viser at majoriteten av norske kommuner fortsatt velger ulike samarbeidsløsninger når valget på organisasjonsform for den kommunale revisjonen skal tas. I dag har 53 norske kommuner helt eller delvis konkurranseutsatt sin kommunale revisjon. Kommuner som velger å konkurranseutsette sin kommunale revisjon har lavere kostnad per innbygger når kostnadene kontrolleres for kommunestørrelse, organisasjonsform og politisk regime. Kostnader knyttet til kommunal revisjon har gått ned i perioden 2000 til 2012.
This master thesis evaluates how deregulation of municipal auditing gives different organizational opportunities which influence the audit costs. Norwegian public sector has in recent decades been characterized by a debate about new public management. The local Government Act was changed in 1992. The reform allowed the local authorities greater freedom to organize and manage the public services. National government still defines the main tasks for the municipalities. In 2004 the local authorities were allowed to reorganize and contract out municipal auditing on their own motion. The freedom local authorities achieved combined with increasing statutory duties has given a generally greater focus on control and audit. The theoretical framework is transaction cost analysis and agent theory. This thesis was put together by collecting data from 224 Norwegian municipalities. In addition to data form the survey conducted by Åge Johnsen et al in 2000, and data form Statistisk sentral byrå. The results from the survey shows that the majority of Norwegian municipalities still prefers to use cooperative organizational structures to perform the local audit. Today 53 Norwegian municipalities have chosen to use the method of contracting out their local audit. The municipalities that have chosen the contracting out method, either hole og partly, have lover cost per capita than the other municipalities, controlled for municipality size, organizational form og political regime. Cost per capita has decreased in the period 2000 to 2012.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2157