Kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter: et aksjonsforskningsprosjekt

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne rapporten dokumenterer et forsknings og utviklingsprosjekt om kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter (SMB), gjennomført i samarbeid med bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen hvor problemstillingen er: Hvordan kan Karrieresenteret Opus Hadeland bidra til at små og mellomstore bedrifter på Hadeland utvikler sin kompetanse? Utgangspunktet for masterprosjektet var interesse for hvordan SMB arbeider med kompetanseutvikling, samtidig som samarbeid med bedrifter om kompetanseutvikling er definert som et utviklingspotensial for Karrieresenteret Opus Hadeland. Gjennom samarbeidet med bedriftsledere og ansatte i dette prosjektet, har jeg høstet erfaringer som har bidratt til å prøve ut og videreutvikle et samarbeid med SMB om kompetanseutvikling. I prosjektet har jeg brukt kvalitativ metode med intervju og aksjonsforskning som strategi. Aksjonsforskning handler om endring med forbedring av praksis og utvikling av ny kunnskap. Forskningstilnærmingen i arbeidet med kompetanseutvikling i SMB er definert som handlingsorientert og interaktiv. Tilnærmingen baseres på en strategi som forutsetter at forskeren har kompetanse i å organisere læreprosesser, og prosessene må ha sin egen utviklingskraft. Analysen er en studie med kvalitativ tilnærming. Det empiriske materialet er basert på primære kilder ved individuelle intervju, observasjon og samarbeid med ledere og ansatte i SMB innen bygg- og anleggsbransjen. Jeg har også benyttet sekundære kilder i form av tidligere forskning og relevant litteratur. På grunnlag av tidligere forskning og funn i denne undersøkelsen ser det ut til at en avgjørende faktor for kompetanseutvikling i SMB, er at ledere involverer og motiverer ansatte til å utvikle seg og delta i kompetanseutviklingstiltak. For å få oversikt over og kunne imøtekomme kompetansebehov i SMB, må det etableres møteplasser hvor kompetanse settes på dagsorden. For å oppnå et samarbeid med SMB, vil det være nødvendig med oppsøkende virksomhet, det betyr at ansatte på Karrieresenteret Opus Hadeland og Karriere Oppland må besøke bedrifter for å initiere samarbeid om kompetanseutvikling. Funn i undersøkelsen viser videre at bedriftslederne er interessert i et samarbeid med Karrieresenteret Opus Hadeland om kompetanseutvikling. I samarbeid med bedrifter har jeg sett behov for en modell som illustrerer gjennomføring av kompetanseutvikling. I masterprosjektet har jeg utviklet og prøvd ut modell for kompetanseutvikling i SMB. Yrkespedagogisk utviklingsarbeid og verdikjeden med sine verdiskapere danner teorigrunnlaget for modellen som er utviklet og prøvd ut i samhandling mellom meg som prosessveileder, bedriftsledere og ansatte om kompetanseutvikling i bedrift. Modellen er ment å være et verktøy for prosessveiledere i samarbeid med SMB om kompetanseutvikling. Avslutningsvis i rapporten gir jeg noen anbefalinger til Oppland Fylkeskommune om veien videre, og hvordan samarbeidet mellom Karrieresenteret Opus Hadeland og SMB om kompetanseutvikling kan videreutvikles.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2073