Kompetanseutvikling i selskaper - En internasjonal studie av bakenforliggende faktorer og økonomiske effekter

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne masteroppgaven bidrar vi med en alternativ tilnærming til eksisterende empiri ved å gi et helhetlig bilde av kompetanseutviklingens rolle i selskaper, på tvers av kontinenter, landegrenser og bransjer. Vi undersøker hvilke faktorer som kan forklare investeringer i formell kompetanseutvikling, og om både formell og uformell kompetanseutvikling har en prestasjonsfremmende effekt. Hvorvidt kompetanseutvikling defineres som ”formell” eller ”uformell” i denne avhandlingen, avhenger av om den kan stadfestes eller ikke. Metoden vi bruker er gjentatte tverrsnittsundersøkelser med sekundærdata fra Cranet-undersøkelsene i 2004 og 2009. Resultatene viser at selskaper med en høy andel utdannede ansatte, høy turnover, og som i stor grad bruker formelle karriereplaner, øker den formelle kompetanseutviklingen. Dersom formålet er å utrette prestasjonsforbedrende tiltak, viser resultatene at uformell kompetanseutvikling som finner sted på jobben, i form av mentoring og coaching, og team- og prosjektarbeid, gir bedre organisatorisk ytelse. For selskaper impliserer resultatet av denne undersøkelsen en bevisstgjøring av formålet med å investere i kompetanseutvikling, da formell kompetanseutvikling ikke har en sammenheng med selskapers prestasjoner.
This thesis contributes with an alternate approach to existing empirical studies; we intend to present company training in a more comprehensive manner, across continents, boarders and industries. We examine the different factors that can explain investments in company training, and whether both formal and informal training result in improved organizational performance. Whether training can be defined as “formal” or “informal” in this thesis, depends if it is quantifiable or not. In this thesis we implement repeated cross-sectional studies, with basis in the Cranetsurveys of 2004 and 2009. The results show that companies with a high proportion of educated people, high turnover rate and with significant usage of formal career plans for employees, increase the formal company training. Considering the purpose of achieving performance-enhancing measures, our results indicate that company training that takes place ”on-the-job”, in the form of mentoring and coaching, and team and project work, contributes to enhanced organizational performance. As a result, the companies need to be more critical when they select the type of training to invest in, considering there is no relation between “formal” training and organizational performance.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3443