Kompetanseoverføring i lærende organisasjoner. En kvalitativ studie av kompetanseoverføring i helse –og oppvekstsektoren.

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven dokumenterer en studie om kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring i to ulike institusjoner innen helse -og oppvekstsektoren. Kompetanse er mer enn ferdigheter eller kunnskap. Det handler om evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det personlige plan. Hvordan kompetanse deles og overføres mellom kunnskapsarbeiderne, og hvordan dette kommer brukere av institusjonene til gode, er en viktig del av organisasjonen og kvalitetssikringen av denne. Selv om læring og kunnskapsutvikling er plassert høyt oppe på den samfunnsmessige dagsorden, vet man lite om hvordan slike prosesser foregår i en yrkessammenheng. Hensikten med denne studien er å finne svar på hvordan en lærende organisasjon kan bruke organisering og ledelse til å kvalitetssikre kompetanseoverføring som sikrer læring, mestring og utvikling på en spesialisert sykehusavdeling og på en avdeling for Helse –og oppvekstfag på videregående skole. Gjennom kvalitative intervjusamtaler i skole og helsevesen, støttet av studier av aktuell teori og styringsdokumenter viser denne studien hvordan de ulike institusjonene ivaretar sine ansattes muligheter for kompetanseoverføring på arbeidsplassen. Empirien viser funn som om hvordan leders organisering påvirker muligheten for kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Informantene beskriver hvilke hverdagslige organisatoriske systemer som påvirker kompetanseoverføringen. Empirien viser også hvordan mellommenneskelig samhandling påvirker kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Rapporten tar for seg aktuelle styringsdokumenter fra både helse -og oppvekstsektoren og kompetansepolitisk strategi. Rapporten vinkles fra et sosiokulturelt perspektiv på læring og den valgte teori kommer inn under dette paradigmet. Det beskrives profesjon og kompetanse, og gjennom teori om profesjoner belyses likheter og forskjeller i de to sektorene som rapporten omhandler. Rapporten viser hvordan kompetanseoverføring påvirkes av organisering og ledelse. Empirien vise hva som påvirker kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Hvordan ledere i de ulike organisasjonene legger til rette for kompetanseoverføring er avgjørende for kunnskapsutviklingen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5358