Kommunikasjonskurs med simulering

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Norsk sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn: Pasienter innlagt i akutt - avdelinger er sårbare og kan oppleve at de ikke blir bekreftet og anerkjent som den personen de er. Dersom sykepleiere har gode ferdigheter i kommunikasjon, kan det ha stor betydning for pasientene. Kommuni - kasjonskurs har vist seg å innvirke på helsepersonells kommunikasjonsfer - digheter når simuleringsbasert læring har vært benyttet. Hensikt: Å beskrive hvordan syke - pleiere i en postoperativ avdeling evaluerte et simuleringsbasert kom - munikasjonskurs. Metode: Vi utviklet et simuleringsba - sert kommunikasjonskurs som besto av en teoretisk innføring i en kom - munikasjonsmodell for bekreftende kommunikasjonsferdigheter samt simulering. Seks måneder etter kur - set gjennomførte vi en undersøkelse. Resultat: 49 sykepleiere deltok på kurset og 40 responderte på spørre - skjemaet. 53 prosent rapporterte at simulering gjorde dem bedre i stand til å forstå hvordan kommunikasjons - modellen kunne brukes i praksis. 33 prosent svarte at deres ferdigheter i kommunikasjon hadde blitt bedre etter kurset. Konklusjon: Studien tyder på at simu - lering ga økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kunne anvendes.
Background: Patients hospitalised in acute care settings are vulnera - ble and may experience not being confirmed as a person. If the nur - ses possess good communication skills, that might have a great sig - nificance for the patients. Commu - nication courses have been shown to enhance health care professio - nals’ communication skills, when simulation based learning has been applied. Objective: To describe how nurses in a postoperative care department evaluated a simulation based com - munication course. Method: We developed a simula - tion based communication course consisting of a theoretical lecture about a confirming communication model and simulation. A survey was conducted 6 months after the course. Results: 49 nurses attended the course and 40 responded to the questionnaire. 53 percent repor - ted that the simulation improved their comprehension about how to use the model. 33 percent reported their communication skills impro - ved after the course. Conclusion: The study indicates that simulation improved the com - prehension about how to use the communication model.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4880