Kjønnsforskjeller i etterlevelse av livsstilsråd blant personer med hjerte- og karsykdommer

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Livsstilsrådgivning er et viktig aspekt i behandlingen for personer med hjerte- og karsykdommer. Dette for å forebygge videre utvikling av sykdom og dødelighet hos personer med hjerte- og karsykdommer. Livsstilsendring kan også fremme helse og livskvalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om pasienter med hjerte- og karsykdommer når det gjelder i hvilken grad deres syn på livsstilsrådgivning og livsstilsfaktorer spiller en rolle for etterlevelsen av livsstilsråd, og om denne sammenhengen er forskjellig for kvinner og menn. Teoretisk fundament: Kvinner og menn er biologisk forskjellig, men har også gjennom sosialisering fått ulike roller som er knyttet opp til det å være kvinne og mann. Internasjonale og nasjonale studier har avdekket at kvinner og menn med hjerte- og karsykdommer behandles ulikt av helsepersonell, hvor kvinner har hatt en tendens til å få mindre invasiv utredning og behandling enn menn. Videre har flere studier vist at det i liten grad blir gitt tilstrekkelig med livsstilsrådgivning. Studier har avdekket at menn i større grad mottar livsstilsråd, dette selv om kvinner hyppigere er hos lege, og er mer informasjonssøkende vedrørende egen helse. Å endre vaner og levesett er en kompleks prosess, noe som forklarer funn fra andre studier som viser at etterlevelsen av råd er lav hos denne pasientgruppen. Metodologi: Det benyttes data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3). Dataene er samlet inn i tiden 2006-2008. Utvalget består av 6547 kvinner og menn med hjerte- og karsykdommer som har besvart spørsmålene som omhandler livsstilsrådgivning. Det er gjennomført krysstabellsanalyser for å vise kjønnsforskjeller i fordeling på forklaringsvariablene. For å se sammenhenger og belyse hvilke faktorer som påvirker evnen til å følge livsstilsråd er det gjennomført binær logistisk regresjonsanalyse. Resultater: Krysstabellsanalysene viser at det er statistisk signifikante forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder hvor viktig de syntes livsstilsråd er, hvor flere kvinner mener at råd er viktig og svært viktig. Regresjonsanalysen viser en tydelig sammenheng mellom det og syntes at livsstilsråd er viktig og etterlevelsen av livsstilsråd, men denne sammenhengen er like for kvinner og menn. Ved mottatt råd om livsstil viser analysene at det er statistisk signifikant flere menn enn kvinner som mottar livsstilsråd om å gå ned i vekt, slutte å røyke, mosjonere mer, spise mindre fett, salt, sukker samt det å leve mindre hektisk, med unntak av råd om å røyke mindre. Videre viser analysen ingen tydelig sammenheng mellom det å motta råd om livsstil og etterlevelse av livsstilsråd. Personer som mottar råd om å gå ned i vekt og mosjonere mer greier i mindre grad og etterleve livsstilsråd. Råd som omhandler kosthold syntes å ha en svak betydning for etterlevelse av livsstilsråd. Når det gjelder livsstilsfaktorer viser analysene at det er flere menn enn kvinner som har overvekt og fedme og forhøyet blodtrykk. Det er flere kvinner enn menn som har høyt kolesterol. Kvinner og menn er like i røykestatus og nivå av fysisk aktivitet. Det er en sammenheng mellom det å ha livsstilsfaktorer og etterlevelse av råd. Personer som har disse faktorene greier i mindre grad å etterleve livsstilsråd. Konklusjon: Det er en tydelig sammenheng mellom det å ha gode holdninger om livsstilsrådgivning for etterlevelsen av livsstilsråd. Personer som har livsstilsfaktorer greier i mindre grad å etterleve livsstilsråd. Det å motta livsstilsråd øker ikke etterlevelsen av livsstilsråd. Et større fokus på individuell oppfølging, motivasjon og holdningsendring er av stor betydning for at denne pasientgruppen skal ta tak i sine livsstilsfaktorer og endre sin livsstil for å forebygge mot ny og videre utvikling av hjerte- og karsykdommer.
Purpose: Lifestyle counseling is an important aspect of preventing the development of disease and mortality in people with cardiovascular disease, but also promote health and quality of life. The purpose of this study is to investigate patients with cardiovascular disease view about lifestyle counseling and lifestyle factors and if this play a role in adherence to lifestyle advice, and whether this relationship differs for women and men. Literature review: Men and women are biologically different, but also through socialization and various roles related to being a woman and man. Several studies have revealed that women and men with cardiovascular disease treated differently by health professionals, where women have a tendency to get less invasive exams and treatment than men. Furthermore, several studies have shown that there is given to little lifestyle advice in counseling. Studies have revealed that more men receive lifestyle related advice, although women are more frequent at the doctor, and are seeking more information about their own health. Changing habits and way of life is a complex process, which makes compliance advice low in this population. Method: There is used data from the population health survey in Nord-Trøndelag (HUNT 3). The data is collected in the period from 2006-2008. The sample consists of 6547 men and women with cardiovascular disease who answered questions related to lifestyle counseling. It is carried crosstab analysis to show gender differences in the distribution of the variables. In order to illustrate the factors that affect ability to follow lifestyle advice is conducted logistic regression analysis. Results: Crosstab analyzes show that there are statistically significant differences between women and men in terms of how important they thought lifestyle advice is, where more women think that advice is essential and very important. The regression analysis shows a clear correlation between, and found that lifestyle advice is important for compliance with lifestyle advice, but this relationship is the same for women and men. On receiving such lifestyle advice, the analyzes show that there are statistically significantly more men than women receiving lifestyle advice to lose weight, quit smoking, exercise more, eat less fat, salt, sugar and the living less hectic, with the exception of advice to smoke less. Further analysis shows no clear correlation between the receiving lifestyle advice and adherence to lifestyle changes. Individuals receiving advice to lose weight and exercise more stuff less and live the life-style. Advice concerning diet appeared to have a slight impact on adherence to lifestyle advice. When it comes to lifestyle factors, the analyzes show that there are more men than women with overweight and obesity and elevated blood pressure. There are more women than men who have high cholesterol. Women and men are equal in smoking status and level of physical activity. There is a correlation between having lifestyle factors and compliance with lifestyle advice. People who have these factors manage to a lesser extent to comply with lifestyle advice. Conclusion: There is a clear correlation between having positive attitudes about lifestyle counseling for adherence to lifestyle advice. Persons with lifestyle factors manage to a lesser extent to comply with lifestyle advice. To receive lifestyle advice does not increase compliance with lifestyle advice. A greater focus on individual attention, motivation and attitude change is of great importance for this group of patients to take hold of their lifestyle factors and change their lifestyle to prevent against new and further development of cardiovascular disease.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1985