Kjønnede betydninger på omsorgssenter : en studie av enslige mindreårige asylsøkerjenter og deres omsorgspersoner

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven handler om kjønnede betydninger i hverdagslivet på omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkerjenter og deres omsorgsarbeidere. Formålet med oppgaven er å belyse det sosiale samspill som en arena hvor kjønn skapes, opprettholdes og utfordres. Gjennom et empirisk materiale skal to enslige mindreårige asylsøkerjenter og fem av deres omsorgspersoner fortelle om forståelser av kjønn, hvordan de gir kjønn betydning og hvordan de hele tiden er med på å forhandle frem kulturelle forståelser av hva kjønn kan innebære. Med utgangspunkt i en sosialkonstruksjonistisk tilnærming ønsker jeg å vise hvordan kjønn får betydning i samhandlingen mellom enslige mindreårige asylsøkerjenter og deres omsorgspersoner. Fokus vil derfor være på at forståelser av kjønn skapes gjennom sosial samhandling og at de kjønnede forståelsene og tolkningene kan sees i lys av den historiske, sosiale og kulturelle konteksten kjønn fremtrer i. For å få frem det sosiale samspill på omsorgssenteret har jeg valgt å bruke tre sentrale begreper innenfor sosialkonstruksjonisme; Diskurs, posisjon og forhandling. Ved å bruke disse som analytiske begreper, blir bevegelsene av informantenes meningsdanning tydeliggjort. Jentene og omsorgspersonene har med seg forventninger og forståelser av kjønn i samhandling med hverandre og andre. Forventningene og forståelsene endrer seg som resultat av at ulike diskurser blir gjort til gjenstand for forhandlinger og ved at diskurser tilbyr bestemte posisjoner. Jentene og omsorgspersonene skaper dermed mening ved å benytte seg av ulike og kanskje motsetningsfylte diskurser. Mitt kunnskapsmål er ikke å gripe et helt felt. Jeg har lagt vekt på å vise til variasjon av kjønnede betydninger blant enslige mindreårige asylsøkerjenter og deres omsorgspersoner. Ved å belyse denne variasjonen har jeg spesielt ønsket å synliggjøre enslige mindreårige asylsøkerjenters ”kjønnede” hverdag, og samtidig få frem mangfoldet og dynamikken av kjønnede betydninger på omsorgssenter.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/401