Kjennetegn og erfaringer ved pre-og postoperativ informasjon. Hva, når og hvordan?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Formål: hensikt med studien er å få økt kunnskap om hvilke faktorer og områder som burde vektlegges ved pre-og postoperativ informasjon til elektive pasienter som skal gjennom et gastrokirurgisk inngrep. Teori: Tidligere forskning viser at pasientene og helsepersonell vektlegger ofte ulikt viktigheten av informasjonsbehovet på forskjellige områder. Forskningen viser hvilke informasjonsmetoder som kan være effektive og hvilket innhold informasjonen burde ha. Dette ofte målt opp imot pasienttilfredshet. Det er gjort mindre forskning på hva pasientene selv utrykker de ønsker av informasjon og på hvilken måte. Lazarus(2006) sin teori om stressmestring og Benner og Wrubel (2006) sin omsorgsteori er brukt som tilnærming for å kunne forstå pasientenes livsverden. Hvordan pasientene oppfatter sin livsverden på det gitte tidspunkt kan påvirke behovet for - eller mottageligheten for pre -og postoperativ informasjon. Autonomiprinsippet er viktig i all pasientbehandling og blir diskutert opp mot om pasientenes informasjonsbehov er innfridd. Metode: det er valgt en kvalitativ forskningsdesign på studien. Innsamling av data foregår ved individuelt intervju av pasienter og gruppeintervju av sykepleierne. Datamaterialet er hentet fra 5 pasienter og 5 sykepleiere. Det er gjort en tekstanalyse etter retningslinjer for kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Funnene i studien har kartlagt tre hovedtema som burde vektlegges ved pre- og postoperativ informasjon. Dette slik at pasientene får tilpasset informasjon og forstår denne. Disse hovedtemaene er; mottagelighet for informasjon, informasjonsbehov, pasientens rett til informasjon og autonomi. Konklusjon: studien viser at innholdet i den pre-og postoperative informasjonen ikke alltid blir oppfattet eller forstått av pasientene. Studien viser at det er flere forhold og faktorer som burde tas i betraktning når helsepersonell skal gi pre- og postoperativ informasjon. Helsepersonell burde fokusere på dialog med pasienten ved formidling av pre-og postoperativ informasjon og denne informasjonen burde være mer individualisert.
Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of which factors and areas that should be emphasized when providing pre-and postoperative information to elective gastro surgery patients. Literature: Previous research shows that patients and health personnel often emphasized differently the importance of the information needed in different areas. The research provides guidelines to which method that is useful when delivering information and what the content of this information should be. This research is often measured by the patient satisfaction. There is less research on what kind of information patients themselves express, and how they wish to receive it. The theory of stress and copying form Lazarus( 2006), and the theory of caring form Benner and Wrubel ( 2006), has been used as an approach to the patients lifeworld. How the patients experience their lifeworld at the given time can influence the need of- and receptivity of the pre- and postoperative information. Autonomy is important in all patient care and it will be discussed against whether the patient’s information needs are met. Method: A qualitative research design has been chosen for this study. Collection of data has been through individual interviews of the patients and by group interview of the nurses. Data has been collected from 5 patients and 5 nurses. The textual analysis undertaken, has followed qualitative guidelines Results: The findings from the study chart three main themes that should be emphasized when given pre- and postoperative information. This so the patients receive personalized information and understand this. The main themes are: receptivity to information, information needs, and the patient rights to information and autonomy. Conclusion: The study shows that patients do not always understand or perceive the contents of pre-and postoperative information.. The study shows that a number of conditions and elements that should be taken in to consideration when providing pre-and postoperative information. When health personnel provides information, the focus should be on dialog with the patient and the information itself should be more individualized.

Keywords

Version

draft

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3525