”Kartleggingen skal sette deg i stand til å”… : en studie av hvordan bruker blir forstått og ansvarliggjort i et kartleggingsverktøy for vurdering av arbeidsevne i sosialtjenesten

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

I NAV-reformen blir vurdering av arbeidsevne implementert som en viktigere del av grunnlaget for tiltak og ytelser enn tidligere. Studien er en analyse av et kartleggingsverktøy for vurdering av arbeidsevne i sosialtjenesten, ”Kartlegging i sosialtjenesten” (KIS). Verktøyet står sentralt i utviklingen av metodikk for vurdering av arbeidsevne som foregår på publiseringstidspunktet. Studien er en analyse av hvordan bruker blir forstått og brukers ansvar for å oppnå arbeidstilknytning artikuleres gjennom språket i verktøyet. Verktøyet analyseres ved hjelp av det poststrukturalistiske analysebegrepet intertekstualitet. Metoden er egnet for å avdekke nyanser i hvordan bruker forstås. Det blir funnet at bruker forstås i verktøyet på to måter. Bruker forstås som ansvarlig for å endre sin situasjon, men samtidig som ute av stand til å endre den uten hjelp. De to ulike synene på bruker reflekterer to ulike diskurser; en nyliberalistisk, og en knyttet til profesjonell omsorg. Disse diskursene innebærer to ulike oppfatninger av brukerens ansvar i å oppnå arbeidstilknytning. Bruker sees som ansvarlig for egen situasjon. Følgelig kartlegges ressurser som systematisering av formalkompetanse og behov knyttes til brukers helse eller sosiale faktorer i brukers situasjon. Bruker forstås også som ute av stand til å endre sin situasjon på egenhånd. Følgelig underordnes bruker de profesjonelles skjønn når videre tiltak skal vurderes. Fordi bruker forstås på bakgrunn av to ulike sett av forutsetninger samtidig, blir beskrivelsen av bruker og brukers ansvar i verktøyet ambivalent. Bruker forstås på bakgrunn av antagonistiske forutsetninger. De to diskursive forståelsene av bruker sammenstilles ved at bruker ansvarliggjøres for å endre situasjonen. Fordi bruker sees som ute av stand til å endre den må bruker underordne seg profesjonelt skjønn. Nøkkelord: Vurdering av arbeidsevne, kartlegging, NAV, bruker, brukers ansvar, diskurs, intertekstualitet.
“The assessment process will make you capable of…” A Study of How the Client is Perceived and Made Responsible in a Tool for Assessing the Client’s Working Capacity Used in the Social Service. The welfare policy reform currently taking place in Norway (NAV) emphasizes assessing a client’s working capacity based on standardized methods. This assessment is the basis for welfare services and monetary support. The study analyzes a standardized tool for assessing a client’s working capacity, intended for use in the Social services - “Kartlegging i Sosialtjenesten” (KIS). The tool is part of developing a standardized method for assessing clients’ working capacity, taking place at the time of publishing. The study addresses how the client and his or her responsibility in attaining work are being perceived. The tool is analyzed using the poststructuralist theory of intertextuality. This method of analysis is particularly suited for revealing nuances in perceptions of the client expressed through the language being used. Two perceptions of the client are found. The client is seen as having the responsibility for changing his or her status of unemployment. Simultaneously the client is seen as being unable to change his or her situation without assistance. The two perceptions of the client reflect two main discourses; one related to neo liberalist views and the other to views generally expressed in social care discourse. These discourses entail different views on the client’s responsibility in attaining work. The client is seen as responsible for change. Hence resources are being assessed mainly as a systematization of formal qualifications and needs are related to the client’s health or social needs in the client’s situation. The client is seen as not being able to change the situation without assistance. Hence he or she is subject to professional discretion when appropriate measures are assessed. Because the client is perceived based on two differing sets of premises simultaneously, the way in which the client and his or her responsibility in attaining work are being perceived is ambivalent. The two perceptions of the client come together in the client being addressed as responsible for changing his or her situation, but being perceived as unable to do so becomes subject to the discretion of the professionals. Key words: Assessment of working capacity, assessment tool, NAV, client, client’s responsibility, discourse, intertextuality.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/279