Kartlegging av spedbarns hverdagsaktiviteter og foreldrenes stellerutiner : et kvantitativt pilotprosjekt på fullbårne og premature barn

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

Document type

Description

Master i rehabilitering

Abstract

Bakgrunn: Premature barn har større risiko for forsinket motorisk utvikling enn barn født til termin, noe som kan skyldes foreldrenes overbeskyttelse gjennom hverdagsaktiviteter. For å forbedre foreldreveiledningen i oppfølgingsprogram for premature barn, trenger vi økt kunnskap om aktiviteter for barn og familien i hjemmet. Daily Activities of Infants Scale (DAIS) er et foreldreutfylt kartleggingsinstrument som er utarbeidet på kanadiske premature barn i alderen 4-11 måneder korrigert alder. DAIS kartlegger hvor mye foreldre utfordrer sine barn når det gjelder å ha kontroll på kroppen mot tyngdekraften og utforskende bevegelser i åtte hverdagsaktiviteter i barns hjemmemiljø. Hensikt: Denne studiens hensikt er å øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne fortolke og anvende DAIS i veiledning av foreldre til premature barn. Studien skal bidra til at et normutvalg blir etablert ved å undersøke hvordan fullbårne barn med typisk utvikling skårer på DAIS, og om det er samsvar mellom DAIS- skåringer og alder og utvikling for fullbårne og premature barn. Hensikten er også å undersøke om det er samsvar mellom DAIS og fullbårne barns utvikling målt med AIMS. I tillegg ønsker vi å få bedre kunnskap om foreldrenes stellerutiner av fullbårne barn sammenliknet med foreldre til premature barn målt med DAIS. Metode: Det er gjort en deskriptiv observasjonsstudie med tverrsnittsdesign. Et utvalg friske fullbårne barn i alderen 4-11 måneder (n= 30) og et utvalg lavrisiko premature barn (GA< 32 uker) i alderen 4-11 måneder korrigert alder (n=15) og deres foreldre deltok i studien. Alle foreldrene registrerte sine barns hverdagsaktiviteter i DAIS i løpet av et døgn. For å kartlegge de fullbårne barnas motoriske utvikling, ble Alberta Infant Motor Scale (AIMS) brukt. Resultater: Når det gjelder DAIS- totalskår, var det ikke signifikant forskjell mellom de fullbårne barna og premature barna som gruppe. Forandringer i DAIS relatert til økende alder var signifikant for både de fullbårne (p<0.001) og premature barna (p< 0.001). Både de fullbårne og premature barna skåret høyt på DAIS- delskår for mate- rolig- og aktiv lek- situasjonene og brukte mest tid på disse hverdagsaktivitetene hvis vi ikke regner med søvn. Det var signifikant forskjell mellom de fullbårne og premature barna når det gjelder DAIS- delskår for aktiv lek, og det var signifikant forskjell mellom aldersgruppene 4-7 måneder og 8-11 måneder når det gjelder DAIS - delskår og tidsbruk i DAIS for aktiv lek for begge utvalgene. Det var høy og positiv korrelasjon mellom DAIS- totalskår og AIMS- totalskår (rho .859, p< 0.001) for de fullbårne barna. Økende alder og økende utvikling målt med AIMS forklarte 73.6% av variasjonen i DAIS, og AIMS hadde sterkest prediktiv verdi. Konklusjon: Det var ikke signifikant forskjell i DAIS- totalskår mellom fullbårne og premature barn som gruppe, men det var signifikant forskjell når det gjelder DAIS- delskår for aktiv lek. Det var sterk og positiv korrelasjon mellom variasjonen i DAIS og økende alder for fullbårne og premature barn og mellom variasjonen i DAIS og fullbårne barns utvikling målt med AIMS. Barnets utvikling hadde sterkest prediktiv verdi for variasjonen i DAIS. I en kartleggingsprosess av premature barns motoriske ferdigheter, kan resultatene antyde at det som et supplement til AIMS, kan være nyttig å ha en dialog med foreldrene rundt mate-, rolig og aktiv lek situasjonene i DAIS. I denne pilotstudien viste aktiv lek- situasjoner seg å være en ekstra betydningsfull hverdagsaktivitet å fokusere på i en kartleggingsprosess som en forberedelse til en foreldreveiledningssamtale.
Background: Infants born premature are at higher risk for poorer motor performance compared to infants born at term, which may be caused by parental overprotection through daily activities. In order to improve follow up programs in guiding parents of infants born preterm, we need to increase our knowledge about the home activities of the infant and the family. Daily Activities of Infants Scale (DAIS) is a parent completed instrument developed on the basis of Canadian infants born preterm aged 4 to11 months corrected age. DAIS assesses child- rearing practices related to challenges in postural control and exploration of movement through eight daily activities in the home environment. Objective: The purpose of this study is to improve the knowledge about DAIS in order to interpret and apply DAIS in the follow up programs for parents of preterm infants. This study intended to investigate child- rearing practices by applying DAIS in typically developing infants born at term, and investigate the relationship between DAIS score and age and development for both infants born fullterm and preterm. The purpose is also to investigate the relationship between DAIS and the development of infants born at term using AIMS. In addition we want to get information about parent’s child- rearing practices with infants born at term compared to infants born preterm. Methods: The study was designed as a cross- sectional, descriptive, observational study. Healthy, typically developing infants born at term (n= 30) aged 4 to 11 months and lowrisk infants born preterm (GA<32 weeks) (n=15) 4 to11 months corrected age and their parents participated. All the parents completed the DAIS registrations during a 24 hours period. For the assessment of motor development of the infants born at term, the Alberta Infant Motor Scale (AIMS) was used. Results: Concerning DAIS total score, there was no significant difference between the fullterm and preterm infants as group. Changes in DAIS total score related to increasing age was significant for both the infants born at term (p<0.001) and infants born preterm (p<0.001). Both the fullterm and preterm infants obtained high DAIS dimension score in feeding, quiet and active play and spent most time in these daily activities, except for sleeping. As far as the DAIS dimension score of active play is concerned, there was a significant difference between the infants born fullterm and preterm, and there was a significant difference concerning DAIS dimension score and time spent in active play between the age groups of 4 to 7 months and 8 to 11 months for both the samples. The correlation between DAIS total score and AIMS total score for the infants born at term showed a strong and positive correlation (rho .859, p<0.001). Increasing age and increasing development measured with AIMS explained 73.6% in the variation of DAIS, AIMS being the most predictive value. Conclusions: Concerning DAIS total score, there were no significant differences between the infants born at term and infants born preterm as group, but there was a significant difference in the DAIS dimension score of active play. For both the fullterm and the preterm infants, there was strong and positive correlation between variation in DAIS and increasing age, and for the fullterm group between variation in DAIS and development measured with AIMS. The AIMS score being the most predictive value of the variance in DAIS score. During a motor assessment of preterm infants the results may indicate that DAIS may give useful information as a supplement to AIMS. The pilot study rendered the feeding, quiet and active play dimensions as especially interesting daily activities to investigate in dialogue with parents for the purpose of parenting guiding. The situation of active play seemed to be an extra important daily activity to focus on in guiding parents.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/967