Karakterisering av NK-reseptorer og kjemokinreseptorer i αβ NKT-celler og γδ NKT-celler

Author(s)

Publication date

2009-05

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

Document type

Description

Master i biomedisin

Abstract

NKT (Natural Killer T) celler er en undergruppe av T-celler som har egenskaper til felles med både NK (Natural Killer)-celler og konvensjonelle T-celler. De uttrykker både T-cellereseptor (TCR) og NK-cellemarkører. T-cellereseptoren uttrykkes som en heterodimer med enten en α- og en β-kjede eller en γ- og en δ-kjede. Konvensjonelle T-celler regnes til det adaptive immunforsvaret, mens NKTceller fungerer som en celle i det medfødte immunforsvaret. Dette skyldes at de har en rask respons på stimulering av T-cellereseptoren ved å produsere store mengder cytokiner. De er helt unike blant lymfocytter ved at de nærmest eksplosivt frigjør IL-4. NKT-celler kan også ha cytotoksisk aktivitet som vi ser hos NK-celler. Mekanismene for NKT-celleaktivering og immunregulering er ikke klarlagt, men det ser ut til at NKTceller er involvert i immunreguleringen av en rekke patologiske tilstander. De fleste studiene av NKT-celler er gjort i mus. En rekke sykdomsassosierte humane gener har homologer i rottegenomet. Det er derfor viktig å også ha kunnskap om rotte NKT-celler. Man vet i dag svært lite om NKT-celler i rotte, og vi har derfor gjort en kartlegging av rotte NKT-cellers uttrykk av NK-cellereseptorer og kjemokinreseptorer. I rotte defineres NKT-celler av NK-reseptoren NKR-P1A, i kombinasjon med enten αβTCR eller γδTCR. Vi har sortert ut αβNKT- og γδNKT-celler fra rottemilt og studert de to populasjonene med hensyn på et repertoar av NK-reseptorer og kjemokinreseptorer. Utrykket av de ulike reseptorene er studert på mRNA-nivå ved hjelp av RT-PCR og på proteinnivå ved bruk av flowcytometri. Vi fant sammenfallende uttrykk av NK-reseptorer på de to gruppene av NKT-celler, mens det var enkelte ulikheter i uttrykk av kjemokinreseptorer som kan ha betydning for in vivo distribusjon av cellene.
NKT (Natural Killer T) cells is a subpopulation of T-cells that share some characteristics with both NK (Natural Killer) -cells and conventional T-cells. They express both the T-cell receptors (TCR) and NK-cell markers. The T-cell receptor is expressed as a heterodimer consisting of either an α- and a β- chain or a γ- and a δ-chain. Conventional T cells are a part of the adaptive immune system, whereas NKT cells function as cells in the non-adaptive immune system. They respond quickly to T-cell receptor stimulation by producing high amounts of cytokines. NKT cells are quite unique among lymphocytes due to their almost explosive release of IL-4. NKT cells do also show cytotoxic activity similar to NK cells. The mechanisms for NKT cell activation and immune regulation are not fully understood, but it seems that NKT-cells are implicated in the regulation of several pathological conditions. Most studies of NKT cells are done in mouse models. Many human genes associated to disease have homologues in the rat genome. To have knowledge of rat NKT cells is therefore of great importance. Up till now, the knowledge of rat NKT cells is quite limited. To take this knowledge a step further, we have done a phenotypic survey of rat NKT cells with regard to NK receptors and chemokine receptors. In the rat, NKT cells are defined by the NK receptor NKR-P1A in combination with αβTCR or γδTCR. We have sorted out αβNKT cells and γδNKT cells from rat spleen, and studied a repertoire of NK receptors and chemokine receptors on both subsets. The receptor expression was studied at the mRNA level with RT-PCR, and at the protein level by flowcytometri. We found that the expression of NK receptors where quite similar for the two subsets, whereas there were some differences in chemokine receptor expression that may indicate differential localization in vivo.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/218