Kan selskaper profittere på å endre navn? En event-studie av annonseringseffekten ved kosmetiske navneendringer hos norske børsnoterte selskaper

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne avhandlingen gjennomføres en event-studie for å undersøke annonseringseffekter ved kosmetiske navneendringer for norske børsnoterte selskaper. Analysen er basert på 61 selskaper i perioden 1998 til 2015. Vårt signifikante resultat viser at annonsering av en kosmetisk navneendring kan gi en positiv CAAR. En kosmetisk navneendring vil anses som ny informasjon i markedet, og i gjennomsnitt verdsettes slike endringer positivt på kort sikt. Vi undersøkte deretter hvilke kontrollvariabler som kunne forklare den positive CAAR-verdien. Ved å benytte en kryss-seksjonsregresjon fant vi signifikante resultater for at selskaper med høy markedsverdi vil ha en lavere CAAR sammenlignet med mindre selskaper. Videre fant vi signifikante resultater for at radikale navneendringer kan gi en negativ CAAR, mens selskaper som forkorter eller fjerner deler av navnet kan oppleve en forsterket positiv CAAR.
In this thesis we conduct an event study to investigate announcement effects regarding cosmetic name changes for Norwegian listed companies. Our analysis is based on 61 companies during the period 1998 to 2015. Our significant result shows that the announcement of a cosmetic name change can have a positive CAAR. A cosmetic name change will be considered as new information in the market, and are on average positively valued in the short term. Further, we then examined certain control variables that could explain the positive CAAR-value. By conducting a cross-sectional regression, we found significant evidence that companies with a greater market capitalization will have a lower positive CAAR compared to smaller companies. Furthermore, we found significant results for radical name changes, which indicated a negative CAAR. We also found significant results suggesting that companies that shorten or remove a part of their name can expect an enhanced positive CAAR.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3437