Kan god leder-medarbeider-relasjon føre til bevaring av senior i arbeid?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

I denne studeien undersøker vi om god leder-medarbeider-relasjon påvirker pensjonsintensjon. Vi tester to hypoteser. Dette har vi gjordt ved å gjennomføre en spørreundersøkelse på et universitetssykehus. Vi har brukt validerte spørsmål for å teste om en god leder-medarbeider-relasjon påvirker pensjonsalder intensjon. Det er også testet om god leder-medarbeider relasjon med medierende faktor seleksjon-, optimalisering og kompenserings strategier opp mot pensjonsalders intensjon. Vi får i vårt materiale ikke støtte for hypotesene. Vi diskuterer i oppgaven at avgjørelsen rundt pensjonering, nok er en svært sammensatt avgjørelse. Vi får i vårt materiale støtte for at seleksjon,-optimalisering og kompenserings strategier er med på å styrke god leder -medarbeider-relasjon. Tilslutt diskuterer vi praktiske implikasjoner, studiens begrensninger og forslag til fremtidig forskning.
In this study we examine if leader`s social relationship to the employees (SLMX) affect the intended retirement age. We have tested two hypotheses. This has been done by conducting a survey at a university hospital. We have used validated questions to test if good leader-employee-relation affects the intended retirement age. We have also tested if the leader-employee-relation is affected by mediating factors as selection, optimization and compensation strategies and by extension, influence the intended retirement age. Our survey does not support our hypotheses. As we discuss in the thesis, the decision regarding retirement age is probably very complex and consist of many factors. The survey supports that selection, optimization and compensation strategies strengthens the relation between manager and employee in a positive way. Finally, we discuss practical implications, the study`s limitation and suggestion for future research.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7700