Jordmor i møte med den overvektige gravide

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt Å være overvektig og gravid medfører risiko for mor og barn. Det er derfor viktig å undersøke i hvilken grad de overvektige gravide får individuell oppfølging i svangerskapsomsorgen når det gjelder livsstil. Problemstilling «Hvilke strategier anvender jordmødre i svangerskapsomsorgen i møte med den overvektige gravide?» Metode Studien har et kvalitativ design. Datamaterialet ble samlet inn med individuelle intervjuer, og ble analysert med kvalitativ manifest og latent innholdsanalyse. Resultat Overvekt er et sårbart tema for jordmor å snakke med kvinnene om. Det fremkom at overvekt i liten grad tas opp med de gravide, og at jordmødrene ofte unnviker å snakke om dette. Jordmødrene vektlegger likevel etablering av en god relasjon, og å gi livsstilsinformasjon. Konklusjon Til tross for at overvekt er et sårbart tema er det viktig at jordmødrene har strategier for å ta opp dette temaet med kvinnene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3500