Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever - En studie av pasienters refleksjoner etter selvmordsforsøk

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Tidsskrift for psykisk helsearbeid;01

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Artikkelen presenterer funn fra en studie hvor hensikten var å utforske pasienters erfaringer i etterkant av selvmordsforsøk. Forskningsspørsmålet var: Hva tenker personer om selvmordsforsøket de har gjennomført? Studien har anvendt Gadamers hermeneutikk. Datamaterialet er samlet inn gjennom forskningsintervjuer med ti deltagere i alderen 21 til 52 år, rekruttert fra to akuttpsykiatriske avdelinger og et ambulant akutteam. Gjennom tematisk fortolkning fremkom tre temaer: «ønsket om å avslutte lidelsen», «tanken på gjentagelse som både skremmende og forlokkende» og «selvmordsforsøket – reelt eller ‘bare’ et rop om hjelp?». Selvmordsforsøket kan forstås ulikt, sett innenfra eller utenfra. Forskning på erfaringer fra personer som har overlevd selvmordsforsøk er derfor essensielt for å utvikle en mest mulig helhetlig forståelse. Nøkkelord: selvmordsforsøk, livslidelse, pasienters erfaringer, hermeneutikk
The paper presents findings from a study in which the purpose was to explore persons’ experiences in the aftermath of suicide attempts. The research question was: What thoughts do persons have about the attempted suicide? This study has been carried out employing Gadamer’s hermeneutics. The data is collected through research interviews with ten participants, aged 21–52, recruited from two emergency psychiatric units and one crisis resolution team. Through a thematic interpretation three themes emerged: A wish to terminate the suffering; the thought of repetition as both frightening and alluring; the suicide attempt – reality or ‘merely’ a cry for help? Suicide attempts can be understood intrinsically and extrinsically. Research on the experiences from persons in the aftermath of a suicide attempt is therefore essential to develop the most comprehensive understanding. Keywords: suicide attempts, life suffering, patients’ experiences, hermeneutics

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6004