”Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred” : en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehager og skoler

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i barnehagepedagogikk

Abstract

Dette er en fenomenologisk studie der jeg har ønsket å se på norske muslimers møte med skoler og barnehager, og hvorvidt de ble gitt samme kvalitet på innholdet som ikke-muslimske barn. Et utgangspunkt for oppgaven har vært å finne ut hvorvidt et mangfold av meninger og synspunkter blir gjort synlig i barnehager og skoler med barn som har ulik religiøs bakgrunn, i lys av Hannah Arendts teorier om makt. Jeg har intervjuet 11 muslimer i et livshistorieperspektiv, både barn og voksne. Noen har vokst opp i Norge selv og fortalte fra sin egen barndom, noen var ansatt i barnehage, og noen fortalte om sine egne barn. Fem kritiske temaer ble tydelige i samtale med informantene, og fire av dem dreide seg om aktiviteter der deres muslimske identitet ble synlig i kontrast til det opprinnelige innholdet i barnehage og skole. Dette dreide seg om retten til å skjule kroppen sin, å spise halal mat, å tilnærme seg faste og å feire muslimske høytider som ramadan og eid. Det femte kritiske temaet har dreid seg om informantenes egen opplevelse av hvordan muslimer blir fremstilt i media. Jeg har brukt eksempler fra regjeringens planer for skole og barnehage, og fra ulike debatter i media for å speile noen av de diskurser muslimer i Norge forholder seg til. Jeg har blant annet funnet ut at det har skjedd en utvikling i løpet av en generasjon, og at mangfoldet i større grad er synlig i dag enn for 20 år siden. Allikevel er det tegn på at det innen noen områder i liten grad har skjedd noen utvikling. Hvorvidt muslimske barn opplever respekt og anerkjennelse for sin religiøse tilhørighet er tilfeldig og avhengig av kompetansen og interessen til enkeltpersoner som jobber i barnehager og skoler. Selv om regjeringens planer til en viss grad skal sikre at barn ikke blir utsatt for diskriminering eller mobbing, er det ikke tilstrekkelig til å sikre alle muslimske barn en god oppvekst.
This is a phenomenological study where I have looked at Norwegian Muslims‟ meeting with kindergartens and schools, and whether they were given equal qualities in content as non-Muslim children. A base for this study has been to find out if diversity of meanings and views has been made visible in kindergartens and schools with children who have diverse religious backgrounds, seen in the perspective of theories of power by Hannah Arendt. I have interviewed eleven Muslims in a lifestory perspective, children and adultss. Some of them have grown up in Norway and told stories from their own childhood, some have been working in kindergartens, and some told about their own children. Five critical issues became clear through the interviews, and four of them were about activities where the informants‟ Muslim identity became visible in contrast to the traditional content in the kindergartens and schools. This was about right to hide their body, to eat halal food, to approach the fast and to celebrate holidays such as Ramadan and Eid. The fifth critical issue was about how the informants themselves experienced how Muslims are fabricated in media. I have used examples from the Norwegian government‟s guidelines for kindergartens and schools, and from different debates in media, to reflect different discourses Muslims in Norway deal with. I have found a positive development through one generation, and that diversity is more visible today than 20 years ago. Still there are signs that show that in some areas the development is marginal. Whether Muslim children are met with respect and recognition, relies on the competence and interest of individuals who work in kindergartens and schools. Even if the government‟s guidelines to some extent are supposed to make sure that children are not exposed to discrimination or bullying, this is not enough to make sure that all Muslim children receive a safe adolescence and childhood.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/378