"Jeg er i verden på nytt". Fra passiv tilpasning til egen lidelse, til aktiv deltakelse i eget liv.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med min master i psykisk helsearbeid, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Det er en kvalitativ studie med et utforskende design. Datamaterialet er samlet inn ved hjelp av et halvstrukturert dybdeintervju og det er 6 informanter med i undersøkelsen. Systematisk tekstkondensering (STC) er ansett å være et redskap som egner seg for tverrgående analyse og utvikling av beskrivelser relatert til menneskelige erfaringer (Nilsen, 2015). I tråd med en fenomenologisk tilnærming, anser jeg erfaringsbasert kunnskap som en levende kunnskap slik kunnskapen ser ut for den som lever det livet jeg ønsker å utforske. Oppgavens problemstilling er følgende: Hvordan opplever pasienter med komplekse traumeerfaringer det miljøterapeutiske perspektivet ved en 5- døgnsenhet? Stortingsmelding 15 (2012-2013), ”Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”, skriver at helsearbeidere som er i direkte kontakt med traumeutsatte, må ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne gi god og målrettet helsehjelp. Den faseorienterte behandlingsmodellen er anbefalt i mye av traumelitteraturen. Det finnes lite systematisk forskning på erfaringsbasert kunnskap og det er motstridende meninger om denne type behandling blant profesjonsutøvere. Sosial- og helsedirektoratet (2006) fremmer at ett overordnet mål innen psykisk helsearbeid er brukermedvirkning. Studien viser kort oppsummert at informantene vektlegger trygghet som avgjørende for tilknytning og ferdighetstrening som nøkkel til følelsesregulering. Informantene støtter den faseorienterte behandlingsmodellen i en psykodynamisk miljøterapi.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5502