Ivaretakelse av enslig mindreårige asylsøkere - Et studie av profesjonelt arbeid ved et omsorgssenter

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Formålet med masteroppgaven er å undersøke om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere fungerer til barnas beste. Det vil innebære å fokusere på rettslige føringer for profesjonelt arbeid, og hvordan beslutningsautonomien hos miljøarbeideren blir styrt av utviklingspsykologiske vurderinger. Det empiriske datamaterialet er innhentet fra seks miljøarbeidere ansatt ved et omsorgssenter, ved bruk av semistrukturerte intervju. Alle intervjuene ble foretatt individuelt, og er analysert ved hjelp av en induktiv tematisk analyse.
The purpose of this thesis is to investigate whether care centers for unaccompanied asylumseeking children, work for the benefit of the child. It will involve focusing on legal guidance for professional judgment and how decision-making autonomy of the environmental worker is governed by development psychological assessments. The empirical data is collected from six environmental workers from one care center in Norway, by conducting semi-structured interviews. All interviews were conducted individually and analyzed using an inductive thematic analysis.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7628