Intranett: Et digitalt verktøy for god kommunikasjonsflyt i organisasjoner?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker bruk av intranett. Intranett kan ha mange ulike funksjoner, i denne oppgaven ser man på intranett som en informasjonskanal. Målet har vært å se på hva som kjennetegner intranett som informasjonskanal og hvordan det brukes. Innholdet på intranett er analysert og en spørreundersøkelse ble gjennomført blant de ansatte. Intranett er kontekstavhengig og i denne oppgaven er det valgt å studere Bodin videregående skole og skolens intranett. Det at intranett er kontekstavhengig betyr at ulike organisasjoner har ulike informasjonsbehov og har ulike behov knyttet til intranett. Man kan ikke overføre en organisasjons intranett til en annen organisasjon og forvente at det skal fungere. Resultatene fra denne undersøkelsen er knyttet til en organisasjon, men peker på noen faktorer man må ta hensyn til når man tar i bruk intranett også i andre organisasjoner. Intranett brukes når for å holde seg oppdatert eller når man har et informasjonsbehov. Opplevd nytteverdi ser ut som den viktigste grunnen til å bruke intranett. Nytteverdi påvirkes av brukervennlighet og informasjonskultur i organisasjonene. Disse tre faktorene er viktige å ta hensyn til når man innfører og vedlikeholder et intranett i en organisasjon.
This master thesis examines the use of intranets. Intranet can have many different functions, this paper will look at intranet as an information channel. The aim has been to look at what characterizes the intranet as an information channel and how it is used. The content of the intranet has been analyzed and a survey was conducted among the employees. Intranet is context-dependent and this thesis has studied Bodin upper secondary school and the school's intranet. The fact that the intranet is context-dependent means that different organizations have different information needs and different needs related to the intranet. One cannot transfer one organization's intranet to another organization and expect it to work. The results of this survey are related to one organization, but point to some factors one must take into account when using intranets also in other organizations. Intranet is used when to keep up to date or when you need information. Perceived usefulness looks like the main reason for using intranet. Usefulness is influenced by usability and information culture in the organizations. These three factors are important to consider when introducing and maintaining an intranet in an organization.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7914