Internasjonalisering som en del av utdanninga på yrkesfag

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Målet med denne undersøkelsen har vært å se nærmere på og konkretisere, de erfaringene som både elever og lærere har fått ved å delta på internasjonaliseringsprosjekt innen yrkesfag ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule. Med utgangspunkt i dette har jeg valgt å se nærmere på elevenes læringsutbytte - gjennom den faglige forankring og deres sosiale- og personlige utvikling i lys av internasjonalisering. Min problemstilling var derfor: Hvilket læringsutbytte har elever på yrkesfag av internasjonalisering? Jeg valgte å følge to utreisegrupper fra to ulike utdanningsprogram gjennom flere ulike faser i ett helt skoleår, 2014-15. I denne undersøkelsen har jeg knyttet til meg en utreisegruppe fra Teknikk og industriell produksjon og en fra Service og samferdsel, IKT-servicefag. For å få et svar på problemstillingen har jeg vært opptatt av å forstå hva som er mål- og rammestyrende for å ta i bruk internasjonalisering i skolen. I tillegg har jeg vært opptatt av å se elevenes læringsutbytte i et sosiokulturelt perspektiv samtidig som jeg har tatt i bruk tidligere forskning på feltet. Det er tydelig å se at læringsutbytte av å delta i et internasjonalt prosjekt henger tett med hvordan og i hvilken grad man forbereder praksisperioden i utlandet. Ikke bare er det viktig med den faglige forberedelsen som i hovedsak knyttes til faget prosjekt til fordypning, men også forberedelser av mer generell art. Samtidig viser undersøkelsen at det er helt avgjørende i hvilken grad læreren og bedriftene samarbeider og kommuniserer i forkant av praksisperioden. Funnene viser også at læringsutbytte er mer kompleks enn jeg først antok. Den faglige intensjonen forankret gjennom faget prosjekt til fordypning, og til dels relevante programfag og fellesfag er tilstede, men læringsutbytte knyttes også i stor grad til personlig utvikling og sosial læring. Her løftes særlig samarbeid, kommunikasjon og interkulturell kompetanse i et ny og internasjonal læringskontekst som et viktig læringsutbytte. I møte med denne nye kulturen, opplever elevene også personlig utvikling og mestring som bidrar til å styrke dem i et stadig mer interkulturellt arbeidsmarkedet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3304