Informasjonsbrosjyre om intrahepatisk svangerskapskolestase

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Introduksjon: Intrahepatisk svangerskapskolestase assosieres med økt risiko for maternelle og føtale komplikasjoner. Et risikosvangerskap krever oppfølging i spesialisthelsetjenesten og økt informasjonsbehov. Hensikt: Utarbeide en informasjonsbrosjyre med forskningsbasert kunnskap om intrahepatisk svangerskapskolestase for å underbygge brukermedvirkning ved oppfølging og behandling. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor det er benyttet systematiske søk og gjennomgang av aktuell forskning. Oppgaven skrives som en kappe som bakgrunn for utarbeidelse av informasjonsbrosjyren. Resultat: Forhøyede gallesyreverdier kan medføre risiko for spontan prematur fødsel, mekonium i fostervannet og intrauterin fosterdød. Behandling er ursodeoksykolsyre og induksjon vurderes. I risikosvangerskap opplever kvinnene ofte tap av kontroll og bekymringen for barnet overskygger bekymring for egen helse. Forståelig og relevant informasjon, samt støtte fra helsepersonell er viktig. Konklusjon: Intrahepatisk svangerskapskolestase innebærer risikofaktorer som må behandles og overvåkes for å sikre et positivt utfall for mor og barn. En informasjonsbrosjyre kan være med på å tilføre et aspekt av trygghet og forutsigbarhet.
Introduction: Intrahepatic cholestasis of pregnancy is associated with increased risk for maternal and fetal complications. A high-risk pregnancy provides additional requirements for follow-up in specialist health services and increased need for information. Aim: To present an information leaflet with researched-based knowledge to support the woman's ability to make informed choices regarding follow-up and treatment. Method: The assignment is a literature study using systematic search and review of current research. This assignment will provide the necessary background for the preparation of the information leaflet. Result: Elevated bile acids are associated with higher risk of spontaneous premature birth, meconium-stained amniotic fluid and intrauterine fetal death. Treatment is ursodeoxycolic acid and induction is considered. Experiencing a high-risk pregnancy, most women experience loss of control, and the concern for their child outweighs the concern for their own health problems. Women want understandable and relevant information, as well as support from the healthcare staff. Conclusion: Intrahepatic cholestasis of pregnancy involves risk factors that need to be treated and monitored to ensure a positive outcome for mother and child. An information leaflet can provide an aspect of security and predictability.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5507