Informasjonsbehov til ekspertbrukere for design av kunstmuseums digitale informasjonssystemer

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker informasjonsbehovene til brukere med ekspertkunnskaper innen kunstmuseums domene og deres bruk av access points for å finne den. Formålet med studien er å få kunnskap som kan brukes i design av nyttige og effektive informasjonssystemer. Denne eksplorative studien baserer seg på 55 svar fra fagfolk og forskere, hovedsakelig innenfor konservering og samlet inn gjennom en web spørreskjema. Respondentene ble spurt om deres arbeidsoppgaver, behov for informasjon for å fullføre de og bruk av online informasjonsressurser for å finne den. Resultatene gjenspeiler tendenser som generelt har blitt observert blant vitenskapelige ansatte, nemlig omfattende bruk av digitale ressurser, internasjonalt samarbeid og behov for tverrfaglig informasjon. Studien viser at ekspertbrukere ofte har komplekse informasjonsbehov som innebærer oppgaver knyttet til informasjonsinnhenting og det brukes flere ressurser til løse de. Ekspertbrukere anvender både analytiske og/eller eksplorative strategier i gjenfinning, men bruk av systemets funksjoner ligger lavt.
This master thesis examines the information needs of users with expert knowledge in the art museum's domain and their use of access points. The goal of the study is to gain knowledge that can be used in the design of useful and effective information systems. This exploratory study is based on 55 responses from professionals and researchers mainly within a conservation field, collected through a web questionnaire. Users were asked about their work tasks, the information they need to complete them and the use of online information resources to find it. The results reflect trends that have previously been observed among scholars, namely the extensive use of digital resources, international cooperation and the need for interdisciplinary information. The study shows that expert users often have complex information needs that involve information seeking tasks and the use of multiple resources to solve them. Domain experts use both analytical and/or exploratory strategies to find information, but the use of system functions is low.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6914