'...ikke en arena for forkynnelse' Et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien

Author(s)

Publication date

2013-04-23

Publisher

Akademika

Document type

Abstract

Når det i Stortingsmelding nr. 32 (2000–2001) slås fast at «KRL er et ordinært skolefag» og ikke en arena for forkynnelse eller trospåvirkning, er vi i løpet av få generasjoner kommet ganske langt fra normalplanenes påminnelse om at læreren alltid må «koma i hug at det borna lærer i kristendomskunnskap, skal vera grunnlag for trua og rettleiing for livet deira.» Den prosessen som synliggjøres ved disse to korte sitatene, kan knyttes til begrepet sekularisering. I dette kapitlet skal vi se nærmere på skolehistorien ut fra et slikt sekulariseringsperspektiv, og det vil bli argumentert for at skolen har gjennomgått en sekulariseringsprosess i den forstand at en legitimering av skolens formål med forankring i religion er blitt gradvis svekket helt fra innføringen av obligatorisk allmueskole i 1739, og frem til i dag. Hensikten er å vise hvordan vi ved å anvende et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien kan få en utdypet forståelse både for dagens formålsparagraf og RLE-faget, og den historiske prosessen som har ført frem til i dag

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1731