I morgen kan bli den beste dagen - Et salutogent blikk på foreldrepraksiser når mor eller far opplever angst og/eller depresjon Masteroppgave i

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Denne masteroppgaven i familiebehandling bygger på en kvalitativ intervjuundersøkelse. Syv foreldre har fortalt om sine erfaringer knyttet til familieperspektivet når en av foreldrene har angst og/eller depresjon. Tre av intervjuene er med foreldrepar og et intervju er med en enslig mor. Jeg ønsket å utforske hvordan hverdagslivet til familiene fremtonet seg og hvordan hjelp på et tidlig tidspunkt kunne bidra til å fremme helse for familien. Problemstillingen for prosjektet var: «Hvordan konstituerer foreldre seg innenfor hverdagslivets kontekst, når mor eller far opplever angst og/eller depresjon, og hvilke muligheter til mestring og hjelp forteller de om?» Sosiokulturell teori og den salutogene modellen, sammen med elementer fra narrativ praksis utgjorde oppgavens teoretiske ramme. Situerte foreldrepraksiser og opplevelse av sammenheng (OAS) ble brukt som analytisk enhet og begreper. Tematisk analyse ga inspirasjon til analysen i denne oppgaven. Foreldreteam ble utviklet som et induktivt begrep. Som en måte å forstå hvordan foreldrene konstituerte seg på i utfordrende hverdager. Det å ha noen å oppdra barnet sammen med, var av stor betydning. Stressorer omhandlet i stor grad forventningspress, relatert til normalitetsdiskurser. Hjelp til mestring omhandlet muligheter til å ta i bruk generelle motstandsressurser, og å oppleve situasjoner som begripelige, håndterbare og meningsfulle. Resultatene av undersøkelsen må betraktes som et bidrag til refleksjon for klinisk praksis, på grunn av et lite utvalg. Det pekes på et behov for mer forskning knyttet opp mot familieperspektivet ved angst og/eller depresjon hos foreldre.
This master's thesis in family therapy is a qualitative interview study. Seven parents told about their experiences related to the family perspective when a parent has anxiety and/or depression. Three of the interviews are with both parents as a couple and one interview is a conversation with a single mother. I wanted to explore how everyday life for families where presented and how assistance at an early stage could be health promoting for the family. The main research-question was: "How do parents constitute themselves within the context of everyday life, when the mother or father experiences anxiety and/or depression, and which opportunities do they relate to coping and support?" Sociocultural theory and the salutogenic model, together with elements from narrative practice are the theoretical frame of the master's thesis. Situated parenting practices and sense of coherence (SOC) where used as an analytical unit and concepts. Thematic analysis gives the inspiration for the analysis in this thesis. As an inductive term, Parent's Team was developed. As a way to understand how parents constituted themselves in challenging weekdays. Raising the child together with someone was of great importance. Stressors where largely related to pressure of expectation due to discourses of normality. Coping support were about possibilities to take in use general resources of resistance, and to experience situations as comprehensible, manageable and meaningful. The results of the study must, be considered as a contribution for reflection for clinical practice, due to the small sample. It points out to a need for more research related to the family perspective when parents experience anxiety and/or depression.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3402