Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

En sentral forklaring på NAVs manglende måloppnåelse om flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd har vært omstillingsprosessen med den lokale etableringen av NAV-kontorene. I denne artikkelen drøfter vi en alternativ forklaring som involverer mer langsiktige strukturelle utfordringer for NAV-kontorene. Basert på kvalitative og kvantitative data fra ti NAV-kontorer skisserer vi tre strukturelle utfordringer: (a) Arbeids- og velferdsdirektoratets forenklingsarbeid har ikke ført fram, (b) lokalkontorene klarer fortsatt ikke å ta i bruk den statlige styringen, og (c) statlige og kommunale målsetninger og virkemidler for lokalkontorene og deres oppgaver drar ikke i samme retning. Vi diskuterer implikasjonene av vår analyse for forståelsen av NAVs manglende måloppnåelse og for lokalkontorenes utviklingspotensiale.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4875