Hvorfor er ikke drama og teater et fag i skolen? En studie av drama og teater sin posisjon i den norske skole gjennom 40 år.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

I denne masteroppgaven har jeg sett nærmere på årsakene til hvorfor drama og teater ikke er et eget fag i norsk grunnskole. I undersøkelsen min har jeg gått igjennom læreplanene fra 1974 frem til i Kunnskapsløftet, som er gjeldende for dagens grunnskole. Aktuelle rapporter, utredninger, handlingsplaner og en rekke andre offentlige dokumenter har vært en del av denne undersøkelsen. Jeg har i tillegg intervjuet fem informanter, som har bidratt i prosessen med prøve å få innført drama og teater som et eget fag siden 1974. Analysen av dokumentmaterialet og intervjuene har dannet et grunnlag for en rekke diskurser. Disse diskursene har vært og er gjeldende i prosessen med å innføre drama og teater som fag i skolen. Videre i undersøkelsen drøfter jeg innvirkningen av de ulike diskursene på et ideologisk, formelt, tolket, gjennomført og erfart nivå av læreplanen. Dette er for å kartlegge diskursenes påvirkning på fagets posisjon i norsk grunnskole. Undersøkelsen gir en oversikt over drama og teater sin situasjon i dagens skole sett fra en masterstudent i drama- og teaterkommunikasjon sitt perspektiv.
In this thesis, I have looked closely at the reasons why drama and theater is not a separate subject in Norwegian elementary school. In my survey, I have gone through the curriculum from 1974 until Kunnskapsløftet, which are applicable in today's elementary school. Recent reports, studies, action plans and a variety of other public documents has been a part of this survey. I have also interviewed five informants who have contributed in the process of trying to get drama and theater introduced as a separate subject since 1974. The analysis of the document material and interviews formed the basis for a variety of discourses. These discourses have been and are applicable in the process of introducing drama and theater as a subject in school. Furthermore, the study discusses the impact of the various discourses on an ideological, formally, interpreted, implemented and experienced level of curriculum. This is to identify discourse 'influence on the subject's position in Norwegian elementary school. The survey provides an overview of drama and theaters situation in today's school as seen from a master student in drama and theaters perspective.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3390