Hvordan skape digitalt engasjement? En kvalitativ studie av digital transformasjon i en stor tradisjonell organisasjon

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Masteroppgaven tar for seg hvordan digital transformasjon kan håndteres i tradisjonelle organisasjoner, og hva som skal til for å lykkes. Den teknologiske utviklingen fører til at tradisjonelle organisasjoner må gjennom en digital transformasjon for å opprettholde sin konkurranseevne. Den økende frekvensen av digitale disrupsjoner stiller nye krav til etablerte organisasjoners endringsevne. Oppgaven tar utgangspunkt i ett case; en enhet innad i en stor og tradisjonell tjenesteytende organisasjon som har sitt opphav i Norge. Data ble samlet inn ved å intervjue ni informanter i ulike alderskategorier og land i regionen Sentral-Europa, Midtøsten, India og Afrika innen forretningsområdet Olje og gass. Innsamlet data fra intervjuer komplementeres med organisasjonens interne datakilder. Oppgavens formål er å skape en detaljert forståelse av digital transformasjon, og hvordan organisasjoner kan lykkes med omfattende digitale endringsprosesser. Det er undersøkt gjennom følgende problemstilling: "Hvordan kan store tradisjonelle organisasjoner håndtere digital transformasjon, og hvilke faktorer er viktige for å lykkes?" Studien bygger på empirisk forskning knyttet til digital transformasjon og digitalisering, samt teori om organisatoriske kapabiliteter. Gjennom innsamlet data og empirisk forskning finner studien fem viktige faktorer for å lykkes med digital transformasjon i en stor tradisjonell organisasjon; digital visjon, toveiskommunikasjon, fleksibel struktur, digitale kapabiliteter og evnen til å koble sammen organisasjonen. Oppgaven konkluderer med at to hoveddimensjoner må tilfredsstilles for å lykkes med digital transformasjon; en klar digital agenda og et høyt nivå av digitalt engasjement. Dette betyr at en klar digital visjon og handlingsplan må kommuniseres til de ansatte, og at de ansatte aktivt deltar og engasjerer seg i endringen.
This master thesis analyses how traditional organizations can succeed with a digital transformation. The technological development causes traditional organizations to go through a digital transformation in order to maintain their competitiveness. An increasing frequency of digital disruptions poses new demands on established organizations ability to change. This paper uses a single case methodology, and analyses a unit within a large and traditional service organization that has its origins in Norway. We collected data by interviewing nine informants in different age categories and countries in the Central Europe, Middle East, India and Africa region within the business area Oil and Gas. Data collected from the interviews are complemented with internal data sources. The purpose of this study is to create a detailed picture of digital transformation. In addition, how organizations can succeed with a comprehensive digital change process. It is examined though answering the following question: "How can large traditional organizations deal and succeed with digital transformation?" Empirical research related to digital transformation, digitalization, and organizational capabilities is the theoretical foundation for this study. Through collected data and empirical research, the study discover five key factors for succeeding with digital transformation in a large traditional organization; digital vision, bidirectional communication, flexible structure, digital capabilities and the ability to connect the organization. The study concludes that two main dimensions must be satisfied in order to succeed in digital transformation; a clear digital agenda and a high level of digital engagement. This means that a clear digital vision and action plan must be communicated to the employees, and that the employees have the ability to actively participate and engage in the digital transformation.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7071