Hvordan sikre pedagogisk kvalitet i lokal læreplan på restaurant- og matfag?

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Etter St. meld. 30 Kultur for læring og Kunnskapsløftet ble det naturlig for meg å formulere en problemstilling som omhandler læreplanarbeid for Vg1 restaurant- og matfag. Jeg jobber selv som faglærer i programfag ved studieplattformen. I St. meld. nr 30 Kultur for læring var det politisk bestemt at nasjonale kompetansemål skulle analyseres og utarbeides lokalt i læreplan i videregående skole. I denne sammenheng har jeg valgt å beskrive elever, lærere og mellomleder sine synspunkter på lokal læreplan i en implementeringsprosess for Vg1 i programfag ved restaurant- og matfag. Jeg intervjuet tretten personer med spørsmål som omhandlet problemstillingen. Kvalitet og kvalitetsbegrep kan ofte være en personlig opplevelse og være en personlig definisjon. Derfor valgte jeg i begrepet pedagogisk kvalitet å bruke Akershus fylkeskommunes egne definisjoner. Pedagogisk kvalitet gjennom kvalitetskartet er definert gjennom læringsarbeid, ledelse, kompetanse og miljø. Disse fire kategoriene var bakgrunn for spørsmål til informantene ut i fra disse. Erfaringene og konklusjonene fra informantene dokumenterer hvordan reformen oppfattes og utvikles blant pedagogisk personell, og elevene ved denne skolen. Kunnskapsløftet som læreplanverk ble innført høsten 2006 i videregående skole for Vg1-elever, og Akershus fylkeskommune delegerer utarbeiding og konkretisering av læreplananalyse og læreplanarbeid til den enkelte skole. Kapittel 2 gir en oversikt over ulike styringsdokument som er valgt til bruk i oppgaven. Disse styringsdokumentene gir til sammen føringer for all pedagogisk virksomhet. De inneholder alle krav til implementering og gjennomføring av reformen Kunnskapsløftet. Lærerne ved de ulike utdanningsprogrammene utarbeider og implementerer læreplanene i skolen. Ved implementering av lokale læreplaner må det gis gode rammebetingelser og samarbeidsarenaer knyttet til praktisk utførelse av læreplanarbeid. Gode lokale læreplaner utarbeides gjennom at skolens personale har en felles forståelse og god innsikt i skolens satsningsområder og sentrale styringsdokument. Ved å etablere læreplangrupper i samme utdanningsprogram blir tolkningsfellesskapet større og bredere. Lærerne mener arbeidet med planene blir mer kreativt formet og det skaper en bedre kvalitet. I kapittel 3 beskrives teorien som jeg gjorde et utvalg av til denne problemstillingen. Implementering av lokale læreplaner krever at personalet har en felles forståelse og god innsikt i styringsdokumenter før de starter arbeidet med læreplananalyse og læreplanarbeid. Elevens læringsutbytte og læringsmiljø skal være i fokus under arbeidet med læreplanene og for å skape en elevaktiv, god og faglig interessant skole. Kapittel 4 beskriver valg av metode. Den etiske refleksjonen og perspektivet i forbindelse med forskning og samhandling, i dette tilfellet med elever, lærere og mellomleder fremheves som en viktig del av metodevalget. Kapittel 5 gjør rede for de ulike intervjuene og intervjuspørsmål som ble stilt til informantene. Sammendragene viser hvordan informasjonen ble fremstilt fra grupper som deltok og har tilknytning til læreplananalyse og læreplanarbeid på skolen. Det er det første kullet av reformelever som intervjues om deltakelse og bruk av læreplanen for Vg1. Elevenes stemme er omgjort fra åtte individuelle intervju til et sammenfattet sammendrag av svar. I tillegg er det med utdrag av interessante svar fra enkelte elever. Forskningen inkluderer tre ulike grupper, for å vite hva de ulike gruppene som har tilknytning til hverandre mener uten at funnene fra gruppene sammenlignes mot hverandre. I kapittel 6 drøftes ulike funn, prosesser og resultat som fremkom i oppgaven. Disse momentene drøftes mot teori og problemstillingen i oppgaven. Det viser seg at noen rammer og faktorer i forhold til problemstillingen må være tilstede. Kapittel 7 er mine kommentarer og veien videre gjennom refleksjon over noen tiltak som kan påvirke utdanningen på restaurant- og matfag Vg1 videre. Gjennom bruk av læreplanene kan elevenes skolemotivasjon påvirkes
ABSTRACT: The following Question is to be investigated: How do we secure educational quality in the local curriculum of Restaurant and Food Processing Foundation Course? After the White Paper no 30 on Culture for Learning and «The Knowledge Promotion» (Kunnskapsløftet) was first introduced it was natural for me to approach the problem that has to do with the curriculum in the upper secondary schools` foundation course called. Restaurant and Food Processing. I am a vocational school teacher in vocational subjects in this particular grade. The White Paper no 30; Culture for Learning states that national goals of competance should be worked out locally to suit students, the local trade and industry and the schools in the vaious districts. This is the reason I have chosen to describe pupils, teachers and lower educational managers` point of view on how the local curriculum is implemented with regard to the vocational subjects in the foundation course. I interviewed 13 persons on this question. Quality and the notion of what is meant by quality is often personal. This is the reason I have chosen to use Akerhus fylkeskommune (County Council`s) own definitions on quality. Learning, management, competence and environment – all have their own definition regarding quality. These four categories are taken account for when forming the questions given to the informants.The teaching staff and the pupils at this school gave their views on how the reform is perceived and the way it is working out in a document stating their experiences and conclusions.The rest of this summary will be about the presentation of the contents of the various chapters in this Paper. «The Knowledge Promotion» was implemented when the upper secondary school pupils started their foundation course in the autumn of 2006. Akershus fylkeskommune delegated the individual schools to concretise and implement the various curriculums. Chapter 2 gives a review of the different regulations chosen in this paper. These rules guide all teaching. They contain requests on how to implement and carry out the reform. The teaches in the different subjets make and implement the teaching documents at school. To implement the different local curriculums the teachers have to work closely together. High quality local curriculums are made by the school`s personnel having a good knowledge and understanding of the school and the establishement`s main field of competance and regulations. Teaching groups who have the same subjects, get to together to interpret the local curriculums. By working together like this the teachers state that they are more creative and the plans are of a better quality. Chapter 3 describes the theory that I used in this work Implementing the local curriculum requires the personnel to have a common point of view and a thorough knowledge of the regulating documents before they start analysing the curriculum and working on the new local ones. The quality of learning and environment of the pupils are always in focus when working with the local curriculum. This is important to ensure that the school is professionally interesting, has a high standard and where the pupils are also working actively in forming their school day. Chapter 4 is about the different interviews and questions that are asked. The summary shows how the information is accounted for by the groups who were intervieved and has to do with the analysing of the curriculums and working out new local ones at school. This is the first class of pupils attending the foundation course after the reform was introduced,and who have been interviewed about their paricipation and the use of a local curriculum. The pupils seemed to be interested in the local workings of the curriculum. They are more interested in the different methods of teaching in class and evaluation their work than practical participation of the analysing of the curriculum and its goals. By this I think that we teachers have been making these parts better and more interesting for the pupils. My research shows that pupils` opinions of the knowledge in the various subjects they acquire are indeed important for their motiviation for school work. In my research that has to do with the teachers I found interesting findings about what the group meant. Research also shows that the teaching personel is critical to the way that the «Promotion of Knowledge» has been implemented in schools by the school owners. It seems that the developement of resources does not balance well enough, nor is working condition in school good enough when working out the individual local curriculums. This can reduce the optimal teaching quality. The teachers are also critical to the way the work is organized and feel that the responsibility each teacher has is too much. Some teachers have establish groups for planning - others work alone. The teaching manager has also too little training. He states that one can interpret the documents too freely, but says that those teachers who have established good working relationships whith other teachers make good curriculums and also make higher quality curriculms for each pupil. In chapter 5 is mine question and the research and communicaton with pupils, teachers and the teacher`s manager. This is important when it comes to my choice of method. The pupils` answers have been shown through making eight individual intervjues into one answer summary. Besides that there is an extract of interesting answers from some of the pupils. The research has been made this way in order honour the pupils anonymity. In chapter 6 the different findings, processes and results are discussed. These factors are discussed and looked into, taking account of theory and the main question in my paper. One thing that appears to be important in order to become sucessfull when it comes to the question «How to secure educational quality in the local curriculum of Restaurant and Food Processing Foundation Course?» is to make sure that teachers are trained to use the regulation document and also that teachers and everyone involved are working out curriculm plans. In chapter 7 you find my commenataries and reflections and some suggestions on how to better the education at the Restaurant and Food Processing Foundation Course. It is through the school`s curriculum that we can motivate the pupils. Many pupils would profit in increasing practical work early on in the course and later on have more theoretical subjects. Then they have become more mature

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10284
  • http://hdl.handle.net/10642/791