Hvordan opplever og utnytter lærere omvendt undervisning som støtte for læring i klasserommet?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Denne masteroppgaven har fokus på omvendt undervisning som metode i klasseromssituasjonen, og hvordan lærere oppfatter denne undervisningspraksisen. Den overordnede problemstillingen og tittel på oppgaven er: Hvordan opplever og utnytter lærere omvendt undervisning som støtte for læring i klasserommet? Denne problemstillingen er operasjonalisert til fire delproblemstillinger. Disse berører hvordan lærere opplever metoden knyttet til frigjøring av tid i klasserommet, tilpasset opplæring, formativ vurdering og om modellen fører til økt motivasjon i læringsprosessen. Bakgrunnen for forskningen stammer fra seks kvalitative intervjuer med pedagoger som innehar god erfaring og kunnskap på feltet omvendt undervisning. Empirien er hentet fra semistrukturerte intervjuer med disse informantene. Mitt empirigrunnlag gir klare indikasjoner på at omvendt undervisning som metode frigjør tid for læreren i klasserommet. Videre er det klare indikasjoner på at metoden legger til rette for og kan bidra til å ivareta et differensiert læringsmiljø i klasserommet. Studien viser at mine informanter fokuserer på elevsentrert undervisning som bidrar til økt samhandling mellom lærer og elev, som igjen åpner for økt veiledning og formativ vurdering. I hvilken grad økt motivasjon er et resultat av omvendt undervisning som metode i klasserommet, har ikke dette studiet empirisk grunnlag for å konkludere. Det er mer tilgjengelig tid for læreren i klasserommet som er hovedmålet med denne tilnærmingen i læringssituasjonen. Den deduktive delen av opplæringen (tavleundervisningen) filmes og blir gjort tilgjengelig utenfor klasserommet som forberedelse til påfølgende undervisningsøkt, slik at tid til veiledning, gruppearbeid, diskusjon, oppgavegjøring og lignende blir vektlagt i klasseromssituasjonen. Min studie gir empirisk støtte til at omvendt undervisning kan knyttes til mer frigjort tid i klasserommet, samt hensiktsmessig tilretteleggelse for tilpasset opplæring og formativ vurdering.
This thesis focuses on the flipped classroom method in the schoolroom, and how teachers perceive this teaching practice. The overriding issue and title of the thesis is: How do teachers perceive and utilize the flipped classroom practise to support learning in the classroom? This issue is operationalized to four research questions that I have attempted to answer. These concern how teachers find the method related to the freeing up time in the classroom, adapted education, formative assessment and whether the model leads to increased motivation in the learning process. The background for the research is generated from six qualitative interviews with educators possessing great experience and knowledge in the field of the flipped classroom. The empirical data obtained, is from semi-structured interviews with these informants. This study provides a basis for claiming that the flipped classroom method frees up time for the teachers in the classroom. There is further evidence to suggest that the method facilitates and can help to ensure a differentiated learning environment in the classroom. The study shows that the focus of this methodology is a student-centered approach to learning, and promotes interaction between teacher and student, allowing for increased guidance and formative assessment. To which extent increased motivation is a result of the flipped classroom methods in the classroom, this study has no basis for ascertaining. More time available for the teacher in the classroom is the main goal of this approach in the learning situation. The deductive part of the education (“blackboard-teaching”) is filmed and made available outside the classroom as a preparation for subsequent teaching session. This emphasizes time for guidance, group work, discussion, task-working etc. in the classroom situation. This study provides empirical support that the flipped classroom model can be linked to more freed up time in the classroom, as well as appropriate facilitation of adapted education and formative assessment.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2869