Hvordan opplever miljøterapeuter å møte aggressive pasienter i en sikkerhetspost

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Bakgrunn: Det har vært en klar økning av vold i samfunnet vårt i de siste tiårene som har ført til økt fokus på aggresjons- og volds problematikk. Ansatte som jobber i en sikkerhetspost må tåle høyt emosjonelle og følelsesladde uttrykk, ofte kombinert med verbale og fysiske trusler. Å stå i en situasjon med pasienter som reagerer med aggresjon byr på store utfordringer, og være årsak til betydelig slitasje. Hensikt: Å undersøke miljøterapeutens opplevelse og erfaringer i møte med pasienter med aggresjonsproblematikk Metode: Dette er en kvalitativ studie og datasamlingen ble gjort i form av semi-strukturerte dybdeintervju. Det ble gjennomført en teoristyrt analyse med utgangspunkt i Schibbyes ”Dialektiske relasjonsteori” og begrepene som ble brukt var ”anerkjennelse”, ”selvavgrensing”, ”undring” og ”selvrefleksjon”. Analyseprosedyren som ble fulgt var en tilpasning av Malteruds analysemetode ”Systematisk tekstkondensering”. Funn: Tre sentrale temaer ble identifisert. For det første arbeidsglede. Selv om miljøterapeutene jobber i et miljø som til tider er preget av aggresjon, forteller alle informanter at de trives på arbeidsplassen. Det andre tema er betydning av erfaring, kunnskap og veiledning, hvor informanter beskriver hvilke faktorer som er sentrale for at miljøterapeuter skal kunne takle og håndtere aggresjon til daglig. Det tredje temaet, reaksjoner på trusler og utageringer, beskriver informantens reaksjoner, opplevelser, påkjenninger og utfordringer som miljøterapeutene har fått ved å være utsatt for trusler og utageringer. Konklusjon: Kollegastøtte er viktig når miljøterapeuter møter pasientens aggresjon. Veiledning hjelper miljøterapeuter til å holde ut i disse utfordrende relasjoner. Erfaring i tillegg til kunnskap gir trygghet miljøterapeuter til å takle utagerende situasjoner.
Background: There has been a clear increase of violence in the society in recent years, which has led to an increased focus on aggression and violence issues. Employees working in a “sikkerhetsavdeling” must withstand high emotional expressions, often combined with verbal and physical threats. Objective: To examine how employees experience their meetings with patients who have aggression problems Method: This is a qualitative study, and data collection was done with semi-structured in depth interviews. The analysis were carried according to Schibbye "Dialectical Relation- Theory" and the terms used were "recognition", "Self-appraisal", "curiosity" and "self-reflection". Analysis procedure that was followed was an adaptation of Malteruds analysis method "systematic text condensation." Findings: Three key themes were identified; Job satisfaction, the importance of experience and reactions to threats Conclusion: Peer support is important when employees meet patient with aggression. Supervision helps them to persevere in these challenging relationships.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1730