Hvordan opplever mennesker med barnevernserfaring å få egne barn?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med fem informanter, som har til felles at de i sin ungdomstid bodde på en eller flere institusjoner, og at de i dag har egne barn. Jeg ønsket å finne ut av om de opplevde å ha behov for støtte og hjelp i overgangen til livet med egne barn, og om det fantes ressurser i deres nettverk som kunne bidra med ulike former for sosial støtte i denne overgangen. Problemstillingene ble derfor; Hvordan opplever mennesker med barnevernserfaring overgangen til livet med egne barn? Hvordan opplever de behov for støtte og hjelp i denne overgangen, og hvem søker de eventuelt dette hos? Jeg har belyst dette gjennom teorier om funksjonalisme og systemteori, sosiale nettverk, symbolsk interaksjonisme og fenomenologi. Videre har jeg benyttet Erving Goffmans (1959) teori om roller og stigma for å analysere hvordan informantenes opplevelse av seg selv og andre, kan påvirke dem, samt deres opplevde behov for hjelp og støtte i overgangen til livet med egne barn. Et av hovedfunnene i denne oppgavene er at informantene i stor grad opplevde å savne noen å snakke med da de selv ble foreldre. Alle fikk god oppfølging gjennom helsestasjonen, men de savnet nære, erfarne voksne som de kunne spørre om råd. Informantene beskriver begrensede nettverk med lite ressurser, og få muligheter til å få sosial støtte og hjelp. For noen ble det å lese seg opp på barnestell og omsorg viktig. Flere beskrev at det praktiske arbeidet, både med barnet og i hjemmet, ble viktig for dem den første tiden. De ville ikke at noen skulle kunne «ta dem» på at noe. Gjennomgående var det også at informantene opplevde at deres bakgrunn påvirket dem da de selv ble foreldre, og de beskriver ulike utfordringer i den nye rollen som mor og far. Både den emosjonelle omsorgen for barnet, hvordan man skal håndtere den nye hverdagen og grensesetting er temaer informantene trakk frem.
This thesis is based on qualitative interviews with five informants, who have in common that they lived in one or more childcare institutions during their youth, and that they now have children of their own. I wanted to find out if they experienced the need for support and help in the transition to life as a parent, and whether there were resources in their network that could contribute different forms of social support in this transition. My research questions were: How do people with childcare experience, experience the transition to life as a parent? How do they experience the need for support and help in this transition, and who do they turn to in order to get it? I have highlighted this through theories of functionalism and system theory, social networks, symbolic interactionism and phenomenology. Furthermore, I have used Erving Goffman's (1959) theory of roles and stigma to analyze how the informants' experience of themselves and others can affect them, as well as their experienced need for help and support in the transition to life as a parent. One of the main findings in this thesis is that the informants largely experienced missing someone to talk to when they became a parent for the first time. Everyone experienced good follow-up through the public health clinic, but they missed close, experienced adults who they could ask for advice. The informants describe limited social networks with little resources, and few opportunities to get social support and help. For some, reading about childcare became important. Several point out that the practical work, both with the child and in the home became important to them, so that no one would be able to criticize them as a parent. Several of the informants describe that they experienced being influenced by their background when they became a parent, and they describe how they experienced various challenges in the role as a mother and as a father. Both the emotional care of the child, how to deal with the new situation and how to set boundaries for the children, are themes highlighted by the informants.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7679