Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet?

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Det utføres stadig flere gastrisk bypass-operasjonen og mye tyder på at antallet opererte vil øke i årene fremover. Studien har som formål å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan gastrisk bypass-opererte opplever utfordringene de møter etter operasjonen. I tillegg undersøkes hva personene oppgir som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet. Metode og utvalg: Det ble gjennomført kvalitative dybdeintervju med 13 gastrisk bypass opererte personer. Informantene består av åtte kvinner og fem menn, i alderen 27 til 69 år. Tre av informantene opererte for seks måneder siden, fem for ett år siden, og fem for over to år siden. Analysen av datamaterialet ble utført med elementer fra både fenomenologi og Grounded Theory. Hovedresultater: Studien viser kompleksiteten rundt fedmekirurgi. Selv om operasjonen anses som vellykket opplever personene mange utfordringer som de må lære å håndtere og leve med. De møter dømmende holdninger, fysisk og sosial stigmatisering. Foruten oppleves redusert spisekapasitet, overflødig hud og bekymringer for fremtiden. I tillegg kreves det stor innsats fra personene for å vedlikeholde vekten, og det foregår en konstant kamp mellom gamle og nye vaner. Videre viser funnene mine at det ønskes mer oppfølging for å takle tiden etter operasjonen, klare å endre atferd og vedlikeholde vektnedgangen. I studien fremkom det behov for både individuelt tilpasset og gruppebasert oppfølging som inkluderer ernæring, fysisk aktivitet og psykologiske aspekter. Konklusjon: Studien har vist at gastrisk bypass-operasjon gir et raskt vekttap, men personene opplever likevel fysiske, psykiske og sosiale utfordringer etter de har oppnådd resultater i forhold til ønsket vekt og medisinsk tilstand. Inngrepet kan ses på som en behandling der man ikke tar hensyn til de bakenforliggende årsakene som ofte er komplekse. Ved å bruke kirurgi som ”løsning” på problemet er det dessverre ofte kun den medisinskfaglige biten som blir vektlagt, noe som kun er en liten del av problemstillingen. Det må også stilles etiske spørsmål ved å stadig operere et større antall personer uten å ha kapasitet i helsevesenet til å følge dem opp i ettertid. Fedmeoperasjon som ”høyrisiko” strategi og individuell forebygging kan ikke fungere som en løsning på overvektsproblematikken. Fedmekirurgi kan være en løsning for noen, men ikke for alle.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1510