Hvordan mestrer sykepleiere over tid å stå i situasjoner med verbale trusler og fysiske angrep i sin arbeidshverdag på en voksenpsykiatrisk akuttavdeling?

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanning

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Bakgrunn: Forskning viser at det er sykepleiere ved akuttpsykiatriske avdelinger som er mest utsatt for aggresjon og aggressive angrep i sin arbeidshverdag. Forskningsspørsmålet i denne undersøkelsen er derfor: ”Hvordan mestrer sykepleiere over tid å stå i situasjoner med verbale trusler og fysiske angrep i sin arbeidshverdag på en voksenpsykiatrisk akuttavdeling?” Dette for dels å undersøke hva sykepleierne selv oppgir som grunnlag for mestring, og dels for å kartlegge fremtidige tiltak som kan fremme mestring hos denne gruppen. Design: Kvalitativ intervjuundersøkelse av fire sykepleiere med over fire års erfaring i fagfeltet. Det ble utformet en tematisk intervjuguide med spørsmål om arbeidslivshistorie, arbeidserfaring, arbeidssituasjoner, mestring og tilrettelegging på arbeidsplassen. Intervjuene ble tatt opp som lydfil, transkribert og analysert ved å trekke ut meningsbærende enheter, kodet og delt inn i kategorier ut fra funn i teksten. Funn: Informantene oppga viktige faktorer for mestring: De hadde gode kolleger å støtte seg til, ved utvikling av innsikt i seg selv, og høy grad av mestringstro og håndterbarhet i de situasjonene som oppstod og som de var en del av. Konklusjon: Det som førte til mestring hos informantene i denne undersøkelsen er at de gjennom erfaring og kompetanse hadde utviklet stor grad av innsikt i seg selv og av sin rolle i samhandlingen. Informantene viste til høy grad av mestringstro og håndterbarhet i de ulike situasjonene som oppstod. De hadde tro på at deres måte å løse situasjonene på, var den mest hensiktsmessige metoden. Informantene ga uttrykk for at kollegastøtten var uvurderlig, og at ros og anerkjennelse fra kollegene bidro til økt mestring. Kollegene ble oppgitt som motivasjon til å holde ut i jobben.
Background: Research has shown that nurses in acute psychiatric wards are those most exposed to aggression and aggressive attacks in their everyday work. The research question of this study is:”How do nurses cope over time in situations with verbal abuse and physical assault in their everyday work at an adult psychiatric acute ward?” The purpose was on one hand to examine what the nurses themselves stated as their basis for coping, and on the other hand to make a survey of possible future interventions that could promote coping in this group. Design: A qualitative interview study of four nurses with more than four years’ experience in the field. A thematic interview guide was developed with questions on work life history, work experience, coping and organization in the workplace. The interviews were recorded digitally, transcribed and analyzed by extracting meaning bearing units, coding and division into categories based on findings in the text. Findings: The informants stated important factors for coping: Good work colleagues for support; development of self-insight; and a high degree of self-efficacy and feeling of manageability in situations that arose and that they were a part of. Conclusion: What lead to coping in the informants of this study was that they had developed a high degree of self-insight and insight in their own role in interaction with patients. The informants indicated a high degree of self-efficacy and feeling of manageability in the different situations that arose. They also had faith in that the way they solved problems was the most appropriate method. The informants stated that support from colleagues was invaluable, and that praise and recognition from colleagues contributed to increased coping. The work colleagues were a motive for staying in the same job.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1360