Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

This master degree work is an action research project. The chosen way of presenting the problem is: How can the transport agency`s training office provide job training with relevance to the professional drivers` daily work? The background of this project was the implementation of a new EU-directive claiming all professional drivers to go through a further training course every fifth year. This gave rise to concern in the trade. The board of the transport agency`s training office wished both to plan and to carry out the required upgrading courses in various locations in Møre and Romsdal. This process actuated the work with my master degree. In order to make these upgrading courses successful, I have chosen to take a closer look at the professional driver. Who is he? Which learning qualification has he? What is relevant to this professional group? How do adults learn, and how can we motivate them to participate in these courses? I also focus my attention on the instructor and which qualities he or she ought to have. Finally, the document which make-up the frames of these courses will be scrutinized. My second purpose is that I as a pedagogue and researcher through this work will acquire knowledge, insight and experience which enable me to improve my work with courses for adult education, and for professional drivers in particular. In order to obtain knowledge we have carried out some actions. At first when we started this project, we accomplished two courses for the instructors and arranged a future workshop. The data material gathered comes from logs, interviews and from work in the future workshop. In addition I have examined evaluation schemes delivered from three courses in extended vocational training. A scarlet thread in this project is that the different groups have had a real codetermination. I have stressed the importance of logs, pedagogical suns and the round principle. Vocational principales have been central in this project. Learning through joint practice and experience has been of great importance. The project has also looked into the tradition of master learning. Hartviksen & Kversøy's SØT model has been a help in structuring my assignment. I have been concerned with the principle of inductive learning, starting my work with practical research, and then found theories that supported my work. Some central pedagogues have been: John Dewey, Magnar Grenstad, Knud Illeris, Kjartan Kversøy and Marit Hartvigsen. In some parts of the assignment Leo Vygotsky has been central. In the theory chapter I have worked in order to fill some conceptions with substance. These conceptions are important because they are vital to the questions of my research. The conclusions drawn from the findings of this research project are that we are working well with the organizing of our courses, and that the participants are satisfied with them. What we have discovered is that through working together we can share creative ideas and develop suitable courses. Through our work so far, we have made it possible to arrange upgrading courses, but we have also experienced that further development of these courses is a continuous process. As a researcher I have acquired experience and an insight which have changed my way of working as a pedagogue, especially through my effort to develop these upgrading courses. I also hope that what I have learnt can be transferred to other classroom situations. I have experienced the meaning of John Dewey`s expression:" To learn is to discover." What this has meant to me is to discover the value of working together.
Dette mastergradsarbeidet er et aksjonsforskningsprosjekt Problemstillingen som er valgt er: Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Bakgrunnen for prosjektet var at det ble innført et nytt EU- direktiv som stiller krav om at alle yrkessjåfører gjennomgår en etterutdanning hvert femte år. Dette skapte en bekymring i bransjen. Styret i Transportbransjens opplæringskontor ønsket å planlegge og gjennomføre slike etterutdanningskurs rundt omkring på ulike steder i Møre og Romsdal. Prosessen utløste arbeidet med denne masteroppgaven. For at etterutdanningskursene skal bli vellykkete, har jeg valgt på å se nærmere på hvem yrkessjåføren er og hvilke læreforutsetninger han har, hva som er relevant for denne yrkesgruppen, hvordan voksne mennesker lærer og hvordan skal vi motivere mennesker til å delta på disse kursene. Det blir satt fokus på instruktøren og hvilke egenskaper han bør ha. Til slutt blir dokumentene som setter rammer for disse kursene gjennomgått. Den andre målsetningen er at jeg som pedagog og forsker gjennom dette arbeidet skal kunne tilegne meg innsikt, erfaringer og kunnskap som gjør meg i stand til å forbedre arbeidet mitt med å planlegge og gjennomføre kurs for voksne mennesker generelt og yrkessjåfører spesielt. For å skaffe kunnskap har vi gjennomført en del aksjoner. Helt i starten på prosjektet gjennomførte vi to instruktørkurs. Det ble også arrangert et framtidsverksted. Datamaterialet som er samlet inn, kommer fra logger, fra intervju og fra arbeidet i framtidsverksted. I tillegg har jeg gjennomgått evalueringsskjema fra 3 etterutdanningskurs. En rød trad i prosjektet er at de ulike gruppene som er knyttet opp mot kursene, har en reell medbestemmelse. Det er valgt verktøy som har lagt vekt på akkurat dette, f.eks logg, pedagogiske soler og rundeprinsipp. 2 Yrkespedagogiske prinsipp har vær sentral i dette prosjektet. Det å lære i praksisfelleskap og gjennom erfaringslæring har vært sentralt. Prosjektet har også vært innom mesterlæretradisjonen. SØT- modellen (Hartviksen & Kversøy) har vært en hjelp for meg i arbeidet med å strukturere oppgaven. Jeg har vært opptatt av induktiv tilnærming. Først har jeg arbeidet med det praktiske forskningsarbeidet og så underveis funnet teori som har støttet. En del pedagoger har vært sentrale i arbeidet: John Dewey, Magnar Grenstad, Knud Illeris, Kjartan Kversøy og Marit Hartvigsen. I enkelte deler av oppgaven har Lev Vygotsky vært sentral. I teorikapitlet har jeg også jobbet med å fylle noen begrep med innhold. Disse begrene er viktige i og med at de inngår i forskningsspørsmålene. Konklusjonen etter å ha gått igjennom og konkludert over de funnene som er gjort i dette forskningsprosjektet, er at vi har kommet godt i gang med å tilrettelegge kurs som kursdeltakerne er fornøyd med. Det vi har oppdaget, er at det er gjennom å arbeide sammen med andre at vi kan delekreative ideer og utvikle gode kurs. Vi ser også at det arbeidet som så langt er gjennomført, har gjort det mulig å arrangere etterutdanningskurs, men at arbeidet med å videreutvikle kursene er en kontinuerlig prosess. For meg som forsker, så føler jeg at jeg har fått erfaringer og innsikt som har bidratt til at jeg har endret måten min å jobbe som pedagog, spesielt i arbeidet med å utvikle disse etterutdanningskursene. Jeg håper også at det jeg har lært, er overførbart også til andre undervisningssituasjoner Jeg har erfart hva John Dewey har ment i utsagnet «at å lære er å oppdage». Hvis jeg skal dra fram en slik oppdagelse, så må det være verdien av det å jobbe sammen i praksisfellesskap.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1796