Hvordan kan praksisfellesskapet i skolen forberede elever på Vg2 Teknikk og industriell produksjon til et internasjonalt prosjekt med BMW?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Vi har samarbeidet og gjennomført denne masteroppgaven med Vg2 avdelingen for teknikk og industriell produksjon på Åssiden VGS i skoleåret 2012-13. Dette yrkespedagogiske prosjektet var et tverrfaglig samarbeid som var forankret både i programfag og engelsk. Vi hadde fokus på å gjennomføre et yrkesdidaktisk utviklingsarbeid med mål om å få til varig endring av egen praksis samt gjøre erfaringer som også andre kan ha nytte av. Grunnen til at vi valgte å samarbeide om dette masterprosjektet, var at vi kom frem til at det å utveksle erfaringer og opplevelser gir oss muligheten til en felles refleksjon. Viktige arbeidsoppgaver i dette arbeidsfellesskapet var kommunikasjon og samhandling. Kontakt med arbeidslivet ble realisert via vår internasjonale partner i Berlin, BMW AG motorsykkelfabrikk, hvor vi gjennomførte en utvekslingsperiode for 6 elever og 4 lærere våren 2013. Prosjektidéen var basert på muligheten for samarbeid med BMW AG via NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) og SIU (Senter for internasjonalt samarbeid og utdanning). SIU tildelte prosjektet økonomiske midler for gjennomføring av en utvekslingsperiode i Berlin, basert på de fire hovedmålene faglig, kulturell, språklig og sosial utvikling. I forkant av utvekslingen gjennomførte vi et tverrfaglig samarbeid. Dette var et mekanikk-lese-skrive-snakke-program innbakt i de ordinære programfag- og engelsktimene til alle de 60 elevene på Vg2. Meningen med samarbeidet var å gi alle elevene muligheter til å lære engelsk ved bruk av motorsykkel som motivasjonsfaktor og som tema for opptrening av engelskferdighetene. Dette ble gjennomført før utvelgelsen av elever som ønsket å reise på utveksling. Med vår problemstilling: Hvordan kan praksisfellesskapet i skolen forberede elever på Vg2 Teknikk og industriell produksjon til et internasjonalt prosjekt med BMW? var vi opptatt av å undersøke hvordan elevene opplevde praksisfellesskapet i det forberedende tiltaket og under oppholdet i Berlin. Vår teoretiske plattform i dette prosjektet er hovedsakelig bygd på Etienne Wengers fire elementer i praksisfellesskapet: praksis, fellesskap, mening og identitet. Vi valgte å bruke forskningsdesignet Case Study siden dette var et stort prosjekt av en bestemt varighet. Vi benyttet oss av flere metoder i innsamling av empiri, avhengig av situasjon og antall respondenter. Dette prosjektarbeidet var av kvalitativ art og besto av to del-faser: Fase en heter R100-prosjektet, et forberedende tiltak. Dette var en empirisk undersøkelse som utgjorde et grunnlag for å belyse problemstillingen. Det var et elevmedvirket pedagogisk undervisningsopplegg og samtidig et forberedende undervisningstiltak med tanke på elevutvekslingen med BMW. Fase to, case-studiet, omhandlet samarbeidsprosjektet med BMW motorsykkelproduksjon i Berlin og elevutvekslingen på deres opplæringssenter. Observasjon som metode ble viderutviklet underveis og brukt både på skolen (fase en) og i Berlin (fase to). Elevlogger, spørreundersøkelser, samt fokusgruppeintervju ble også brukt. I analysen ble all innsamlet empiri kategorisert etter Wengers 4 elementer (praksis, fellesskap, mening og identitet) og fordelt i 2 forskjellige praksisfellesskap, før og etter avreise til Berlin. I hvert av praksisfellesskapene ble funnene vurdert i plenum ved hjelp av mønstermatching. Videre i vår diskusjon drøftet vi våre to forskningsspørsmål: - Hva mener elevene om de praktiske og teoretiske forberedelsene på skolen? På bakgrunn av våre undersøkelser i det forberedende tiltaket kan vi si at elevene satte pris det tverrfaglige samarbeidet. Elevenes deltagelse i R100-prosjektet ga dem en mulighet til å erfare praktisk arbeid med konkrete arbeidsoppgaver. Samtidig opplevde de å delta i et praksisfellesskap. Elevene sa selv at det sosiale miljøet i tiltaket var det som hadde hatt størst betydning for dem. De ga også utrykk for at dette var en fin måte å lære engelsk samtidig som de arbeidet med praktiske oppgaver. For at dette skulle bli realisert var det helt avhengig av at fellesfaglærere og programfaglærere internt arbeidet tverrfaglig med felles forståelse av R100 prosjektet som et pedagogisk tiltak. Elevenes tilbakemeldinger og refleksjoner har vært avgjørende i planleggingen av nye tiltak for neste års utveksling med BMW. I oppgavens siste kapittel «Videreføring av prosjektet,» beskrives disse tiltakene. - Hvilke erfaringer/mening har elevene om tysk skolemodell kontra norsk? Elevene erfarte store kontraster mellom norsk og tysk skolemodell; stikkord her er struktur, orden og dannelse. Vi oppsummerte og sammenfattet funnene og diskuterte dem opp mot Wengers elementer i praksisfellesskapet. Dette resulterte i en ny læresetning som lyder følgende: Å bruke faget og lære av hverandre i en reell situasjon er selvutviklende. Prosjektet lever videre på Åssiden VGS.
This thesis is conducted in cooperation with Vg2 at the Department of Technical and Industrial Production at Åssiden VGS in the school year of 2012-13. This vocational educational project was an interdisciplinary collaboration, which was rooted both in vocational subjects and English. We focused on implementing a vocational didactic development, with the goal of achieving sustained change in practice and experiences that others can benefit from. The reason we are two who have collaborated on this master project is that we have found that the exchange of experiences allows us a common reflection. Main tasks of this working partnership were communication and interaction. Contact with the labor market was realized through our international partner in Berlin, BMW AG motorcycle factory, where we completed an exchange period of six students and four teachers in spring 2013. The project idea was based on the possibility of cooperation with BMW AG via NHO (The Confederation of Norwegian Enterprise) and SIU (Centre for International Cooperation and Education). SIU assigned project funding for the implementation of an exchange period in Berlin, based on the four main objectives: academic, cultural, linguistic and social development. Prior to the exchange we conducted a cross-disciplinary collaboration. This was a mechanics – reading - writing - speaking program embedded in the regular program of vocational and English lessons for all the 60 Vg2 students. The purpose of the collaboration was to give all students opportunities to learn English using the motorcycle as motivation and as a topic for training in English skills. This was done before the selection of students who wanted to participate in the exchange. According to our research question: How do community practices in schools prepare students of Vg2 Technical and industrial production for an international project with BMW? We were keen to investigate how students experienced community of practice in the preparatory assignments and during their stay in Berlin. Our theoretical platform in this project is mainly based on Etienne Wenger's four elements in community practice: practice, community, meaning and identity. We chose to use the research design Case Study since this was a big project of a certain duration. We made use of several methods of collecting empirical data, depending on the situation and the number of respondents. This project work was qualitative and consisted of two sub- phases: Phase one is called the R100-project, a preparatory measure. This was an empirical study which constituted a basis to elucidate the problem. This was a student-participated educational teaching program, and at the same time an undergraduate teaching initiative in terms of student exchange with BMW. Phase two, case studies, discusses cooperation project with BMW motorcycle production in Berlin and student exchanges at their training center. Observation as a method was steadily developed during the project and used both at school (fase one) and in Berlin (fase two). Student logs, surveys and focus group interviews were also used. In the analysis all collected data were categorized by Wenger four elements (practice, community, meaning and identity). Furthermore, the empirical data were distributed in two communities of practice were the most important findings considered in plenary using pattern-matching. Furthermore, in our discussions, we discussed two research questions: -What is the students’ opinion of the practical and theoretical preparation in school? Based on our studies in the preparatory measure we can say that the students appreciated the interdisciplinary cooperation. The students’ participation in the R100 project gave them an opportunity to experience practical work on specific tasks. At the same time they experienced participating in communities of practice .The students said that the social environment of the measure was of the greatest importance to them. They also expressed that this was a fine way to learn English while working on practical tasks. For this to be realized was entirely up to the teachers and program faculty internally interdisciplinary working with a common understanding of the R100 as an educational initiative. Students' feedback and reflections have been crucial in planning new initiatives for next year's exchange with BMW. In chapter six: “Continuation of the project “, we describe these measures. -What experience/opinion do the students have of the German school model vs. the Norwegian model? The students experienced major contrasts between the Norwegian and the German school models. The keywords here are structure, order and character formation. We summarized the findings and discussed them against Wenger items in the practice community. This resulted in a new theorem which states the following: Using the subject and learning from each other in a real situation is building development. The project lives on at Åssiden vocational school.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2070