Hvordan kan Medic modulen bli mest mulig relevant i forhold til soldatenes kommende tjeneste?

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt, hvor jeg har forsket på egen arbeidsplass sammen med kollegaer. Jeg valgte følgende problemstillingen for aksjonsforskningsprosjektet: ”Hvordan kan Medic modulen bli mest mulig relevant i forhold til soldatenes kommende tjeneste”? For å kunne besvare denne problemstillingen stilte jeg følgende forskningsspørsmål: Hva må soldatene tilegne seg av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sin daglige tjeneste på sykestua? Hvordan er undervisningen tilrettelagt for at soldatene skal tilegne seg det faglige innholdet i modulen? Som prosjektleder, hadde jeg to mål med dette prosjektet. Hovedmålet var å kvalitetssikre og videreutvikle Medic modulens faglige, pedagogiske og didaktiske innhold, slik at den skulle bli mest mulig relevant i forhold til soldatenes kommende tjeneste. Jeg ønsket at det faglige innholdet i modulen skal gjenspeile de arbeidsoppgavene som soldatene får i sin kommende tjeneste. Dessuten ønsket jeg at soldatene skal se meningen med undervisningen i modulen, og føle at det faglige innholdet er relevant i forhold til deres kommende tjeneste. I tillegg ønsket jeg at prosjektet skulle være en læreprosess for mine kollegaer. Jeg opprettet en aksjonsgruppe med totalt 4 gruppemedlemmer. Jeg ønsket at prosjektet skulle forankres i virksomheten, slik at prinsippene for utviklingsarbeidet også kan brukes ved kvalitetssikring og videreutvikling av andre utdanningsmoduler. Både for å kartlegge hva soldatene trenger av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og for å kartlegge tilretteleggingen av undervisningen, valgte jeg å bruke SØT-modellen. For å tilrettelegge undervisningen for soldatene, valgte jeg blant annet å støtte meg til den didaktiske relasjonsmodellen og undervinsingsprinsippene MAKIS. Jeg valgte også bevisst å bruke både induktiv og deduktiv metode i undervisningen. Det var viktig for meg å opprette et kvalitetssikringssytem, som skulle hjelpe gruppemedlemmene i aksjonsgruppa med å kvalitetssikre og videreutvikle Medic modulen. Aksjonsgruppa valgte å ta i bruk evalueringsskjema, kursrapport, handlingsplan og observasjon. I tillegg valgte jeg at aksjonsgruppa skulle skrive logg, for at jeg som prosjektleder skulle kunne følge opp gruppeprosessen i aksjonsgruppa

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/898