Hvordan kan beskrivelse og refleksjon over erfaringer i praksisfeltet bidra til å utvikle begynnende yrkeskunnskap hos elever på yrkesfag?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt hvor jeg har forsket på egen arbeidsplass, med elever og kollegaer. Problemstillingen har vært; Hvordan kan beskrivelse og refleksjon over erfaringer i praksisfektet bidra til å utvikle begynnende yrkeskunnskap hos elever på yrkesfag? Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt i en Vg2 helsefagarbeiderklasse. Prosjektet har hatt tre fokusområder: - Hvordan bruke praksisarenaen til å utvikle yrkeskunnskap? - Hvordan veilede elever enkeltvis og i gruppe, slik at den enkelte reflekterer over egne erfaringer? - Hvordan styrke sammenheng mellom teori og praksis? Teori i praksis, og praksis i teori er visjonen i dette arbeidet. Hensikten har vært å legge til rette for refleksjon hos elevene, slik at elevene oppdager sammenhenger i egen yrkespraksis, blir ansvarliggjort og opplever mestring. Det er av stor betydning å få fram hvor viktig jevn og kontinuerlig praksisutplassering er for å gi elevene eid kunnskap. Elevenes erfaringer dreier seg om et utvalg på fire meget sentrale basiskunnskaper som helsefagarbeiderelever trenger som et grunnlag i sin utvikling av helhetlig yrkeskunnskap og yrkesutøvelse; kommunikasjon, respekt, empati og omsorg. Et nært samarbeid med elever og kollegaer har vært styrende for utviklingen av prosjektet. Som teoretisk forankring har jeg gått inn i styringsdokumentene for å analysere hva de sier om utvikling av helhetlig yrkeskunnskap. Jeg har satt meg inn i teoretiske fremstillinger om utvikling av helhetlig yrkeskunnskap og refleksjon. I mitt empiriske arbeid har jeg samlet inn refleksjonslogger, lydopptak fra samtaleveiledninger og praksisveiledninger med elever, evalueringer, i tillegg til logger fra kollegaer og meg selv. Jeg har fulgt elevenes praktiske arbeid to dager pr uke hele skoleåret igjennom. I analysen har jeg brukt sitater, historier, og veiledningssekvenser med elevene, logg fra kollegaer og mine egne refleksjoner

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_16829
  • http://hdl.handle.net/10642/769