Hvordan har nytt kapittel 9A i Opplæringsloven endret skolers praksis i håndteringen av mobbing og krenkelser?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Masteroppgaven min handler om reformen av kapittel 9A i Opplæringsloven og dermed også om iverksetting av offentlig politikk. Kapittel 9A dreier seg om elevenes skolemiljø. Reformen hadde virkning fra 1. august 2017. Selve problemstillingen har vært: Hvordan har nytt kapittel 9A i Opplæringsloven endret skolers praksis i håndteringen av mobbing og krenkelser? Problemstillingen er belyst gjennom teori om reformer i offentlig sektor, prinsipal-agentteorien og endringsledelse. For å forske på problemstillingen min, valgte jeg en metodisk angrepsmåte som satte meg i kontakt med dem som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av elevenes rettigheter og skolens plikter i henhold til kapittel 9A i Opplæringsloven. Jeg har derfor intervjuet seks rektorer. For å underbygge funnene mine valgte jeg kombinert metodisk design og brukte både kvalitative intervjuer og gamle og nye planverk som datakilder. Rektorene jeg har intervjuet jobber i nabokommunene Moss og Vestby, så jeg har også et komparativt sideblikk i forskningsprosjektet mitt. Når det gjelder funnene mine, så sier rektorene jeg har intervjuet at skolen holder temaet skolemiljø og mobbing enda høyere oppe nå enn tidligere. Det er blant annet rektorene eller andre i skoleledelsen som informerer foreldrene om kapittel 9A i Opplæringsloven. Rektorene opplever at virkningen av dette er at de har foreldre som har bedre kjennskap til barnas og egne rettigheter, som tar raskere kontakt med skolen ved bekymring knyttet til mobbing og krenkelser og som godtar i mindre enn før. Rektorene forteller også at de følger opp varsler om mobbing og krenkelser på en annen måte enn tidligere og at prosessene går mye raskere enn før vi fikk det nye kapittelet 9A i Opplæringsloven. I følge rektorene i begge kommunene gir både elever og foreldre uttrykk for at de føler seg hørt og ivaretatt i møte med skolen, og at de har en opplevelse av at skolen agerer og håndterer sakene godt.
My Master's thesis is about the reform of Chapter 9A of the Education Act. Chapter 9A regulates the pupils' rights to a safe and good school environment. The new Chapter 9A of the Education Act took effect from August 1, 2017. My issue has been: In what way has the new Chapter 9A in the Education Act changed school practice in dealing with bullying and offensive behavior? The issue is elucidated by using the theory concerning reforms in the public sector, principal agent theory and change management. To research my issue, I chose a methodical approach that put me in touch with principals who are responsible for the proper handling of the students' rights and the school's duties in accordance with Chapter 9A of the Education Act. I chose mixed methods-design and used both qualitative interviews and old and new plans for work with the school environment as data sources. The six principals I interviewed all work in the neighboring municipalities of Moss and Vestby, so my research project also has a comparative glance. All of the principals I have interviewed said that their school now has increased their focus on the topic school environment. For example: unlike before it is the principal or others members of the school management staff that inform the parents about Chapter 9A in the Education Act. In the principals experience they now have parents who have more knowledge of the children’s and their own rights. The parents contact the school at an earlier stage when they are worried about bullying and offensive behavior. The principals also say that they follow up notifications about bullying and offensive behavior differently than before we got the new Chapter 9A in the Education Act. They take action faster and the process moves more rapidly. According to the principals of both municipalities, both pupils and parents give the impression that they feel heard and taken care of during the process. They also think that the school are handling the cases well.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7699