Hvordan gjennomføre utdanningsprogrammet Vg1 Bygg og anleggsteknikk slik at opplæringen blir relevant og meningsfylt for elevene med tanke på valg av fremtidig yrke?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven handler om å legge til rette for en meningsfull og relevant utdanning på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Vi har hatt som hensikt å gjennomføre undervisningen slik at elevene skal få et godt grunnlag til å velge fremtidig yrke, samtidig som vi har fokusert på å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø. Prosjektet er gjennomført innenfor et skoleår der vi har delt undervisningen inn i tre hoveddeler som henger sammen. I den første perioden ble det lagt vekt på en grundig innføring i praktisk arbeid, verktøybruk og HMS. I den andre perioden arbeidet vi med ulike fag i utdanningsprogrammet samtidig som vi la vekt på å innarbeide en kultur som fremmer god yrkesutøvelse. Den siste perioden var avsatt til opplæring i bedrift der elevene valgte fag ut fra egne faginteresser i Prosjekt til fordypning. Gjennom hele prosjektet har vi benyttet ulike læringsstrategier som fremmer elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Vi har sett på sentrale styringsdokumenter som retter seg mot programområdet bygg- og anleggsteknikk, og vurdert i hvilken grad disse dokumentene gir muligheter til å gjennomføre en relevant og meningsfylt undervisning. Vår teoretiske tilnærming har inkludert ulike perspektiver innen yrkeskunnskap, og yrkesdidaktikk, samt å understreke betydningen av sosiale læringsfelleskaper i yrkesopplæring. Vi har jobbet etter et hermeneutisk kunnskapssyn og vi har brukt aksjonsforskning som tilnærming. Hvordan og hvorfor aksjonsforskning er egnet til å forske i egen praksis er beskrevet. Bakgrunnen for vårt valg av metode bunner i vårt ønske om å gjennomføre et undervisningsopplegg der elevenes behov og interesser var styrende for planleggingen

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2618