Hvordan funksjonell styrketrening påvirker livskvaliteten hos personer med angst: en kvalitativ studie

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Hensikt: Utforske hvordan funksjonell styrkeøkning kan påvirke livskvaliteten til personer med angstlidelser. Studien ønsker å få frem subjektive erfaringer og opplevelser gjennom deltakernes perspektiv. Metode: Oppgaven er en kvalitativ studie forankret i en fenomenologisk og hermeneutisk tradisjon. Det empiriske materialet er basert på semistrukturerte kvalitative intervjuer. Det har blitt gjennomført kvalitative dybdeintervjuer av tre personer som har blitt diagnostisert med angstlidelse av fastlege, psykiater eller spesialisthelsetjenesten ved ICPC-2 eller ICD-10. Forut for intervjuene gjennomførte deltakerne et 8-10 uker langt treningsprogram der de økte sin maksimale styrke i øvelsen knebøy betraktelig. Studiens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i teori fra psykomotorisk fysioterapi, funksjonell styrketrening, salutogenese, relasjoner og mestring. Varierende grad av informasjonsrikdom blant de ulike deltakerne regnes som den største metodiske svakheten. Resultater: Resultatene indikerer at deltakelse i prosjektet har ført til en ny forståelse av kroppens betydning for psyke og følelser, bedre mestring av forhold som resulterer i angst, bedre selvtillit og mestringsfølelse og bedre evne til å omgås med andre mennesker. I tillegg peker resultatene på at de relasjonelle aspektene ved deltakelse i studien kan ha spilt en viktig rolle. Konklusjon: Studien tyder på funksjonell styrketrening kan bidra til å øke livskvaliteten og opplevelse av sammenheng hos personer med angstlidelse ved å påvirke håndtering av angstsymptomer, overskudd, mestringsfølelse, respirasjon og mental helse. I tillegg kan elementer annet enn trening i seg selv ha spilt inn. Dette gjelder sosial støtte, relasjonelle faktorer og motivasjon.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6172