Hvordan egner blogg seg som lærings- og dokumentasjonsverktøy i helse og oppvekstfag i den videregående skole?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne rapporten forteller om hvordan blogg egner seg som undervisningsverktøy i helse og oppvekstfag. Bakgrunnen for denne masteroppgaven er at jeg har savnet et verktøy som elevene kan bruke til læring og dokumentering av yrkeskunnskap. Yrkeskunnskap kan forklares som den kunnskap som finnes i praksis beskrevet med yrkesteoretiske begreper fra undervisningen på skolen. Læring av yrkeskunnskap i skolen i dag skjer gjennom handling, refleksjon over handling og en teoretisk beskrivelse av dette, eller ved teoretisk undervisning, praktisk handling, refleksjon over handling og beskrivelse av dette. Dokumentering i blogg vil si å beskrive handlinger med bruk av ord, tekster, illustrasjoner og bilder. I 2006 kom Kunnskapsløftet der de fem grunnleggende ferdighetene, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy fikk en vesentlig plass i undervisningen. Som yrkespedagog, måtte man videreutvikle elevens grunnleggende ferdigheter når de kom i den videregående skole gjennom å gjøre det til en del av den yrkesteoretiske undervisningen. Denne rapporten fokuserer på den grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy i læring og dokumentering av yrkeskunnskap. På bakgrunn av dette kom problemstillingen: Hvordan egner blogg seg som lærings- og dokumentasjonsverktøy i helse og oppvekstfag i den videregående skole? Hensikten med denne masteroppgaven er å finne ut om det digitale verktøyet blogg er egnet for eleven til å lære og dokumentere yrkeskunnskap og ikke alene er et digitalt verktøy som forbindes med personlige hobbyer og interesser. For å finne ut om blogg er et relevant verktøy, har ulike kvalitative metoder blitt brukt: spørreundersøkelse, intervju og analyse av utvalgte elever sin blogg. Respondentene har vært elever og lærere. Dataene som har kommet frem har blitt registrert, kategorisert og analysert i forhold til hva som var relevant for problemstillingen. Gjennom analyser, drøftinger og relevant teori har det kommet frem at elever og lærere mener at det digitale verktøyet blogg kan brukes til læring og dokumentering av yrkeskunnskap. Dette sier meg at utviklingen av blogg som et digitalt verktøy i undervisningen kan fortsette, de fleste elevene føler motivasjon og mestring når de blogger om sin yrkeskunnskap og sin yrkeskompetanse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2170