Hvordan dokumentere kvinnelige innsattes opplæring og arbeidspraksis ved arbeidsdriften i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven handler om hvordan en skal dokumentere kvinnelige innsattes opplæring og arbeidspraksis ved arbeidsdriften i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for å styrke de innsattes hverdag etter løslatelse. I dagens samfunn der dokumentasjon av oppnådde kvalifikasjoner og kompetanse er avgjørende for å få innpass i arbeidslivet er det viktig at innsatte, som ofte ikke har fullført videregående opplæring, kan samle kvalifikasjoner på annet vis. Dokumentasjonen på oppnådd kompetanse er utformet som et kursbevis i design og håndverksfag og kan benyttes som realkompetansevurdering og/eller arbeidsattest. Dokumentasjonen er forankret i kompetansemål fra læreplanen i Vg1 design og håndverk. Målet med dokumenteringen er å styrke innsattes mulighet for arbeid og/ eller videre utdanning etter løslatelse. Som metodetilnærming til prosjektet har jeg valgt å bruke aksjonsforskning. Prosjektet har vært gjennomført i tre faser med praktiske handlinger: 1. Involveringsfase med kolleger og Grønland voksenopplæringssenter, 2. Tilrettelegging av dokumentasjon for de innsatte og 3. Utarbeidelse av kursbevis. Prosjektet ble gjennomført i tidsrommet fra høsten 2013 til senvinteren 2015. Jeg har hatt en bred teoretisk tilnærming til problemstillingen. Sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for kriminalomsorgens straffegjennomføringsarbeid har vært viktig for å belyse hvilke føringer som ligger til grunn for opplæring og arbeid i arbeidsdriften, samt læreplanen for Vg1 design og håndverk. Min teoretiske tilnærming har inkludert ulike perspektiver innen yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap. Sentrale teoretikere i oppgaven har vært Kvale og Nilsen, Lave og Wenger, Donald Schön, Hiim og Hippe, Hiim samt Dreyfus og Dreyfus. Jeg har brukt kvalitative metoder som ustrukturerte samtaler, deltakende observasjon, egen loggføring samt intervjuer med innsatte og ansatte for å samle empiri. Funn fra de kvalitative undersøkelsene viser at verksbetjentenes arbeid med å konvertere kompetansemål fra læreplanen i Vg1 design og håndverk om til sine egne tilpassete læringsmål bidro til å strukturere og systematisere de innsattes kompetanse i en dokumentasjon som kunne utstedes som et kursbevis. Funn viser også at de innsatte ser på dokumenteringen som en motiverende faktor for å gå på arbeid.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3300