Hvordan bidrar lærere til å fremme elevenes psykiske helse?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Tidsskriftet FoU i praksis;9(2)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Psykisk helse skapes der mennesker lever. For ungdom er skolen i denne sammenheng en viktig arena. Utbredelsen av psykiske problemer hos unge vekker grunn til bekymring, og det har lenge vært fokus på at forebyggende innsats i skolen er viktig. Likevel er psykisk helse ikke på læreplanen i grunnskolen og videregående skole, og det eksisterer liten kunnskap om hvordan lærere forholder seg til elevenes psykiske helse. Artikkelen bygger på fire kvalitative intervjuer med lærere hvor to var fra ungdomsskole og to fra videregående skole. Sentrale funn i studien viser hvordan lærere bidrar til å fremme psykisk helse når de tilrettelegger for gode relasjoner, trivsel og læring i klasserommet. Lærerne uttrykte ansvar for å «se» elevene og «fange opp» dem som slet med problemer. Videre ble helsesøster og rådgiver ansett som viktige støttespillere for å løse utfordringer og dele bekymringer hos elevene. Det ble imidlertid pekt på utfordringer knyttet til elevenes psykiske helse som krevde intervensjoner utover hva disse hadde kapasitet eller kompetanse til å håndtere

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3198